Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Här beskrivs förutsättningarna för att utrymning ska kunna ske med hjälp av Räddningstjänsten Syd och var det kan ske inom vårt geografiska område.

Dokumentet nedan är tänkt att komplettera och förtydliga tillämpliga lagar och regelverk som rör åtkomlighet för räddningsinsatser, såsom Boverkets byggregler och lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Dokumentet riktar sig främst till byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg och/eller en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon eller bärbara stegutrustning.

Korg på räddningstjänstens stegbil mot balkong på flerbostadshus
  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandsäkerhet
  • byggprocessen
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 09:50