Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur Räddningstjänsten Syd hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har när dina personuppgifter är registrerade hos oss.

En personuppgift kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Det kan till exempel vara din adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn

 • en postadress

 • en e-postadress

 • platsinformation

 • bankuppgifter

 • ett foto (om det går att identifiera personen på bilden)

 • en uppdatering i sociala medier

Räddningstjänsten Syd samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Om du själv gör ett inlägg på en myndighets sida eller kommenterar ett inlägg i sociala medier (t.ex. på Räddningstjänsten Syds facebooksida) så innehåller ditt inlägg en länk till din profil. Detta kan anses vara en personuppgift.

Vi använder genomgående begreppet "behandling", detta omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Räddningstjänsten Syd behandlar personuppgifter när vi behöver göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för myndighetsutövning enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Mer information om Lagen om skydd mot olyckor

Ta tillbaka samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke som du har lämnat till Räddningstjänsten Syd.

För att ta tillbaka ett samtycke, ta kontakt med oss enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Räddningstjänsten Syd kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Räddningstjänsten Syd har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Räddningstjänsten Syd så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har tagit tillbaka ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då Räddningstjänsten Syd utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Räddningstjänsten Syd att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem

 • Vilka personuppgifter som vi behandlar

 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)

 • Hur länge personuppgifterna behandlas

 • Information om vilka rättigheter du har

 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in

 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Räddningstjänsten Syd har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Mer information om automatiserat beslutsfattande hos Datainspektionen

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss:

Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö
Telefon (växel): 046-540 46 00

Du kan kontakta Räddningstjänsten Syds dataskyddsombud på dataskyddsombud@rsyd.se

Dataskyddsförordningen i sin helhet

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • vår organisation

Senast uppdaterad: 31 maj 2024, Kl 10:30