Akzo Nobel AB

På anläggningen i Burlövs kommun tillverkas färg och bindemedel för färgtillverkning. Verksamheten ingår i AkzoNobel-koncernen som tillverkar färg och specialkemikalier.

Verksamhet

Vid tillverkning av färg blandas olika råvaror varav en del är brand- eller miljöfarliga. Bindemedel tillverkas genom en kemisk reaktion (polymerisation) som även denna innebär hantering av brand och miljöfarliga råvaror. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank och silos men det förekommer även lösa behållare såsom IBC, fat och dunkar. 

Ämnen som hanteras

Verksamheten hanterar ämnen som är miljöfarliga och brandfarliga i form av  biocider, bindemedel, lösningsmedel och nitrocellulosa. Verksamheten hanterar även mindre mängder giftiga ämnen, brandfarliga aerosoler och självreaktiva ämnen.

Biocider används i vattenbaserad färg, för att hindra mögelpåväxt och öka färgens hållbarhet. Dessa ämnen är miljöfarliga (mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter, faroangivelse H400, H410, H411). En av biociderna är även giftig (akut toxisk vid inandning kategori 3, faroangivelse H331).

De bindemedel som används är antingen baserade på en polyester eller en alkyd som är löst i ett kolvätebaserat lösningsmedel. Den viktigaste egenskapen hos bindemedlet är att den binder ihop pigment, fäster på och skyddar det målade materialet efter att lösningsmedlet har avdunstat. Dessa ämnen är miljöfarliga (giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter, faroangivelse H411) och brandfarliga (faroangivelse HH225, H226).  

De lösningsmedel som används är kolvätebaserade. De används för att lösa färgens eller bindemedlets olika ingredienser, och tillåter färgen att torka efter att den applicerats. Dessa ämnen är miljöfarliga (giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter, faroangivelse H411) och brandfarliga (faroangivelse HH225, H226). Ett fåtal av ämnena är även giftiga (akut toxisk vid förtäring/hudkontakt/inandning kategori 3, faroangivelse H301, H311, H331).

Nitrocellulosa är en råvara vid tillverkning av framförallt lack. Nitrocellulosa är brandfarligt, och vid en brand kan nitrösa gaser skapas i skadliga koncentrationer under förbränningen. På grund av detta omges bolagets hantering av nitrocellulosa av strikta säkerhetsrutiner. 

Brandfarliga aerosoler (faroangivelse H222, H229) förekommer i form av sprayfärger och hjälpkemikalier som lagerhålls, men inte tillverkas, vid verksamheten. Dessa förvaras i separat, brandskyddat utrymme.

Självreaktiva ämnen (faroangivelse H240, H241) förekommer i form av peroxidhärdare. Dessa förvaras i temperaturkontrollerad container och skyddsavstånd tillämpas. 

Vad kan hända?

Om en brand skulle uppstå på fabriken kan denna få ett snabbt förlopp på anläggningen och kraftiga brandgaser kan bildas som sprids på och utanför anläggningen. Inom fabriksområdet kan höga halter av farliga brandgaser bildas. Om ett större utsläpp av miljöfarliga kemikalier når Sege å kommer djurlivet skadas.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Akzo Nobel AB

Staffanstorpsvägen 50, 262 61 Arlöv (Burlövs kommun)

Telefon: 040-35 50 00 (växel)

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 16:10