Vår verksamhet

Vi förebygger olyckor och genomför räddningsinsatser. 

 • Genomför räddningsinsatser

 • Förebygger olyckor

 • Genomför tillsyn

 • Utfärdar tillstånd

 • Genomför olycksutredningar

 • Genomför trygghetsskapande aktiviteter

 • Erbjuder utbildning

Parkerade brandbilar i garage

Dygnet runt hålls beredskap för att hantera bränder, trafikolyckor, drunkningar, stormskador, sjukvårdslarm och olyckor med farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Vi bistår medlemskommunerna som sakkunniga inom plan- och byggprocessen.

Genom utbildning och rådgivning ges organisationer och invånare möjlighet att kunna skydda sig mot olyckor och agera när de inträffar.

Efter en olycka genomför vi trygghetsskapande aktiviteter och vid behov olycksutredningar för att förebygga att en liknande olycka inträffar igen.

Samverkan för att öka tryggheten

Samverkan med andra är viktig i arbetet för att minska antalet olyckor och effektivt hantera de olyckor som ändå sker. Vi arbetar på olika sätt för att öka tryggheten, såväl på egen hand som tillsammans med andra aktörer i samhället. Trygghetsskapande insatser görs i förebyggande men också i uppföljande syfte. För att nå de mest riskutsatta genomför vi särskilda utbildnings- och informationsinsatser.

Exempel på trygghetsskapande samverkansinsatser:

 • Aktivt förebyggande arbete mot skolor och universitet vid anlagd brand eller försök till anlagd brand.

 • Brandsäkerhetsutbildning till SFI-elever.

 • MBU-utbildning (Människan Bakom Uniformen) för ungdomar med kommunen och andra blåljusaktörer.

 • Trygghetsträffar med seniorer är ett särskilt arbete med medlemskommunerna för att anpassa brandskydd för seniorer som är en särskilt riskutsatt grupp.

 • Uppsökande och behovsanpassade hembesök såväl förebyggande som efter insatser.
 • Veckovisa säkerhetsavstämningar med medlemskommunerna för att dela och stämma av lägesbilder, fånga upp tendenser till social oro i kommunen samt samordna trygghetsinsatser.

 • Informationsinsatser till fastighetsägare och boende kring brandsäkerhet och utrymning vid brand.

 • Motorträffar om trafiksäkerhet för ungdomar.

Detta är Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd består av kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Idag är vi omkring 500 medarbetare som jobbar med över 40 olika yrken.

Vi arbetar över hela vårt geografiska område och utgår från de olika stationerna i våra medlemskommuner.

Här finns våra brandstationer

Våra medlemskommuner

 • Burlöv
 • Eslöv
 • Lund
 • Kävlinge
 • Malmö

En räddningstjänst för alla

Vi strävar efter att vara en organisation där alla känner sig välkomna och respekterade, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi tror på att mångfald berikar oss och gör oss starkare som organisation.

Vi arbetar aktivt för att rekrytera och behålla medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder, och vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för att främja en inkluderande arbetsmiljö.

Genom att ha en medvetenhet om och aktivt arbeta för mångfald och jämställdhet, kan vi bättre möta och förstå behoven hos alla medborgare vi är till för att skydda och hjälpa.

Räddningstjänsten Syd strävar efter att vara en räddningstjänst för alla, där alla är lika välkomna och respekterade. Vi arbetar ständigt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö och ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • vår organisation

Senast uppdaterad: 11 juni 2024, Kl 09:43