Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Syds digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Anslag och tillkännagivanden

Äldre anslag förvaras på Station Centrum, kansliet, Drottninggatan 20, Malmö.

Kungörelser

Fastställande av årsredovisning 2023

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträder den 15 mars 2024. Vid sammanträdet ska årsredovisning för 2023 godkännas. 

Enligt kommunallagen ska årsredovisningen hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats från och med tillkännagivandet av det sammanträde då årsredovisningen ska godkännas. 

Budgetsammanträde 231215

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträder kl. 09:00 den 15 december 2023 i Sessionssalen på Brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund. Vid sammanträdet kommer frågan om antagande av Rambudget för 2024 att avhandlas.  

I kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt kommunallagen det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. 

Mötestider för direktionen

Fastställda mötestider för direktionen hittar du här.

Att överklaga beslut

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • vår organisation

Senast uppdaterad: 20 juni 2024, Kl 13:17