Tillsyn

Räddningstjänsten Syd gör tillsyner på uppdrag av förbundets medlemskommuner. Tillsynerna görs för att titta på efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Upplyst utrymningsskylt i tak

Planerad tillsyn

Planerad tillsyn omfattar både tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Dessa tillsyner löper under hela året och utgör grunden i tillsynsverksamheten. Normalt görs tillsyn med intervaller mellan 2-5 år.

Tillsyn direkt

Tillsyn direkt omfattar händelsebaserade tillsyner enligt lagen om brandfarlig vara och lagen om skydd mot olyckor. Dessa kan initieras genom allmänhetens respons eller på förekommen anledning där Räddningstjänsten Syd uppmärksammat något.

Som namnet antyder ska Tillsyn direkt kunna agera på kort tid. Du når Tillsyn direkt måndag-torsdag 09.00- 12.00, telefonnummer 046-540 46 99 och e-post: tillsyndirekt@rsyd.se

Tematillsyn

Tematillsyner görs för att höja medvetenheten hos allmänheten samt skapa uppmärksamhet kring ett visst problemområde inom tillsynsområdet. Dessa tillsyner är ofta förknippade med tillfälliga arrangemang, årliga företeelser som exempelvis julkampanjer, eller årliga festivaler. Men det kan också handla om företeelser eller trender i samhället som anses angeläget för förbundets och allmänhetens brandskydd.

Tillsyn av farlig verksamhet

Tillsyn av farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs enligt särskild plan. Inom räddningstjänsten Syd finns för närvarande 22 objekt som av Länsstyrelsen klassats som farlig verksamhet. Dessa objekt har av oss delats in i 8 grupper som tilldelas ett specialkomponerat team.

  • fastighetsägare
  • företag
  • brandfarlig & explosiv vara
  • systematiskt brandskyddsarbete
  • tillsyn

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:04