Försäljning av fyrverkerier

Här beskrivs vilka krav som ställs på dig som ska sälja fyrverkerier samt hur du söker tillstånd för detta.

Färgglada fyrverkerier på mörk himmel

Om du vill sälja fyrverkeriartiklar måste du söka tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Planera din verksamhet 

Börja med att fundera på hur du ska utforma din verksamhet. Information om vad som gäller för försäljning och förvaring av fyrverkeriartiklar finner du i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrift om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1). Längre ner på sidan hittar du länkar till MSB:s informationsbroschyr om försäljning av fyrverkerier och MSB:s handbok förvaring av explosiv vara.

Det är du som tillståndssökande som har det yttersta ansvaret för all hantering och det är Räddningstjänsten Syd som gör bedömning om hanteringen kan ske på ett betryggande sätt.  

Det kan vara bra att tidigt ta kontakt med en grossist som kan bidra med utbildning och utgöra ett stöd i hur försäljnings- och förvaringsplatser kan utformas för att möta kraven. Det är dock du som kommer behöva svara på eventuella frågor som uppstår i tillståndsprövningen.  

Fyrverkeriförsäljning

Ansök om tillstånd 

Ansöka om tillstånd för försäljning av fyrverkeriartiklar görs hos Räddningstjänsten Syd. Ansökan måste vara fullständig och innehålla de efterfrågade handlingarna för att vi ska kunna pröva din ansökan. På tillståndsblanketten framgår vilka dokument som ska bifogas ansökan.

Utse och utbilda föreståndare 

Den som driver verksamheten ska utse en eller flera föreståndare och se till att de får den kunskap som behövs. Föreståndaren ska ha kunskap om vilka krav som ställs på hanteringen och hur verksamheten fungerar. Föreståndaren ska också se till att fyrverkerierna hanteras på rätt sätt. Detta innebär att föreståndarna behöver vara tillgängliga (på telefon eller på plats) under hela försäljningsperioden. Dessutom ska föreståndaren informera den övriga personalen om de risker som finns och hur fyrverkerierna ska hanteras.  

Vad händer när jag skickat in min ansökan? 

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är fullständig och ditt ärende tilldelas en handläggare. Om ansökan är fullständig så skickar vi ett mottagningsbevis till dig. 

Är din ansökan inte fullständig skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Om begärda handlingar inte skickas in i rätt tid kan vi besluta att avvisa ansökningen.  

När ansökan är fullständig kommer vi pröva dina förutsättningar för att hantera explosiv vara (fyrverkerier). Detta innebär att vi prövar att du som tillståndsinnehavare samt dina föreståndare har kunskap om fyrverkerierna, regelverket och hanteringen. Du ska genom din ansökan också visa att försäljningslokalen och eventuellt förråd har de förutsättningar som krävs enligt gällande föreskrifter. När granskningen är klar får du besked om du får tillstånd till din verksamhet. Om ansökan däremot inte påvisar att det finns förutsättningar att hantera fyrverkerierna på ett säkert sätt kommer ansökan avslås. Vi kommer meddela ett beslut i ärendet senast tre månader efter att du skickat in en fullständig ansökan.  

Tillsyn 

Under försäljningsperioden kan Räddningstjänsten Syd utföra tillsyn. Det innebär att tillsynsmyndigheten kontrollerar att du hanterar fyrverkerierna på rätt sätt, det vill säga i enlighet med föreskrifter och tillstånd. Det är inte frivilligt och tillsynsmyndigheten bestämmer själv var och hur tillsynen kommer att genomföras. 

Tillsynen kommer debiteras och kommunen har i förväg bestämt hur mycket det kostar. Kostnaden för tillsynen ingår alltså inte i avgiften som du har betalt i samband med ditt tillståndsbevis.  

Vad kan hända om jag inte håller mig till gällande föreskrifter eller villkor? 

Det är ditt ansvar som tillståndsinnehavare att känna till och efterleva gällande föreskrifter och villkor. Om du förvarar och säljer fyrverkerierna felaktigt kan Räddningstjänsten Syd kräva åtgärder eller återkalla tillståndet. Det är därför viktigt att du har full förståelse för de villkor som är uppställda i tillståndsbeviset och de föreskrifter som gäller för försäljningen.  

Överklagan

Räddningstjänsten Syds beslut enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och skickas till Räddningstjänsten Syd senast tre veckor efter att beslutet mottagits. 

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta

Om överklagan har kommit in i rätt tid skicka Räddningstjänsten Syd handlingarna vidare till Länsstyrelsen som avgör sakfrågan.

Här kan du läsa mer om försäljning av fyrverkerier

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • brandfarlig & explosiv vara
  • råd och anvisningar
  • tillstånd

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:24