Tillfällig övernattning

Här beskrivs brand- och utrymningskrav som ställs på lokaler som används för tillfällig övernattning. Här kan du också anmäla tillfällig övernattning genom formuläret längst ner på sidan. 

Uppblåsbara madrasser längs vägg i skolsal

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år) i lokaler som inte är avsedda för ändamålet, exempelvis i skolsalar eller idrottshallar.

Längre ner hittar du checklistor för brandskydd vid övernattning,

Brandskyddet i skolor, förskolor, fritidshem, idrottshallar och liknande lokaler är anpassat för att klara brand- och utrymningskraven för verksamhet under dagen, inte nattetid.  

Att förlägga personer tillfälligt i lokaler som normalt inte är avsedda att sova eller bo i har praktiserats i Sverige så pass länge att man nästan kan kalla det hävd. Framförallt skollokaler har nyttjats för denna företeelse och orsaken har varit att förenkla och möjliggöra för ungdomar och ledare att genomföra idrotts- och föreningsevenemang under en begränsad tid.

Samhället har accepterat att man kan övernatta i dessa lokaler under begränsad tid men samtidigt behöver brandskyddet kompenseras genom tekniska och organisatoriska lösningar. Räddningstjänsten Syd anser att den tillfälliga övernattningen inte ska eller kan ersätta ett normalt boende.

För att kompensera för brandskyddet ställs krav på brandskyddet beroende på omfattningen.

Kraven kan delas in i två olika nivåer:

 • Nivå 1 gäller för övernattning i markplan för maximalt 20 personer.

 • Nivå 2 gäller för övernattning för fler än 20 personer eller då övernattning sker på annat plan än markplan oavsett antal personer.

Om möjligt ska övernattning i markplan med utrymning direkt till det fria väljas framför övernattning på annat plan.

Utrymning

Utrymningsvägarna ska hållas fria från bänkar, bord stolar etc. och ska vara lätt öppningsbara utan nyckel. Förvaring kan ske i outnyttjade låsbara utrymmen eller staplat i ena sidan av övernattningssalen. Alla salar som är outnyttjade ska vara låsta. Varje utrymningsväg ska förses med vägledande markeringar.

Nivå 1

Från övernattningssal ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt till det fria. Fönster accepteras som väg direkt till det fria. Fönster ska vara sidohängda samt ha en fönster öppning om minst 0,5 m bredd x 0,6 m höjd, summan av bredd och höjd ska minst vara 1,5 m. Fönsteröppningens underkant får befinna högst 1,2 m över golv eller förses med invändig trappa eller stege för att underlätta utrymningen. Fönsteröppningens underkant får befinna sig maximalt 2 meter ovan mark.

Nivå 2

Från övernattningssalar ska det finnas möjlighet att ta sig ut via två av varandra oberoende utrymningsvägar, korridorer, trapphus eller fönster (plan 1). Belysningen i korridorer och utrymningsvägar bör hållas tänd nattetid.

Brand- och utrymningslarm

Nivå 1

Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska förses med anordning för tidig upptäckt av brand. Sammankopplade brandvarnare accepteras.

Nivå 2

Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt utrymningslarm enligt SBF 110:6 eller motsvarande. Rökdetektor ska finnas i varje övernattningssal, i korridorer samt i trapphus.

Släckredskap

Släckredskap såsom handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas placerade på väl synliga och lättåtkomliga platser i lokalerna som nyttjas vid övernattningen. Avståndet till närmsta släckredskap får inte överstiga 25 meter.

Övernattningssalar

Klassrum för slöjd, NO och liknande får inte användas för tillfällig övernattning p.g.a. de brandfarliga varor och kemikalier som finns i dessa salar. Inom övernattningssalarna och dess utrymningsvägar får inga levande ljus, pyroteknik eller brandfarlig vara användas för att undvika onödig brandrisk i lokalerna. Alla elinstallationer ska vara utförda av behörig installatör. Utrustning för matlagning så som kaffebryggare, stormkök etc. får endast användas i kök, matsalar eller motsvarande.

Organisation

För varje övernattningsställe ska det finnas en säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvarig ska vara väl insatt i hur en utrymning ska ske vid en brand samt var återsamlingsplatsen finns. Rutiner för hur utrymningen ska ske ska tas fram. Säkerhetsansvarig ansvarar även för att regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattningstillfället. Säkerhetsansvarig ska säkerställa att varje deltagargrupp informeras om de råd och riktlinjer som finns avseende brandsäkerheten. Informationen ska bl.a. ge anvisningar om branddörrar, utrymningsvägar, rökning, matlagning. Telefoner med information om hur du larmar 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som nyttjar lokalerna.

Nivå 1

Personalen på plats ska:

 • vara myndig
 • vara svensktalande
 • ha tillgång till telefon
 • ha god lokalkännedom
 • vara brandskyddsutbildad
 • ha en komplett förläggningsplan

Nivå 2

Vaken personal ska finnas på plats för att säkerställa personsäkerheten under den tid som övernattning förekommer. Personal ska:

 • vara myndig
 • vara svensktalande
 • ha tillgång till telefon
 • ha god lokalkännedom
 • vara brandskyddsutbildad
 • ha en komplett förläggningsplan

Anmälan

All tillfällig övernattning ska anmälas till Räddningstjänsten Syd senast 2 veckor innan övernattningstillfället. Anmälan görs genom att fylla i formuläret längst ned på den här sidan. 

Checklista INFÖR tillfällig övernattning

 • Är lokalerna anpassade för tillfällig övernattning enligt detta dokument?

 • Är övernattningen anmäld till räddningstjänsten?

 • Finns fungerande brand- och utrymningslarm?

 • Är larmet vidarekopplat till räddningstjänsten (ej krav)?

 • Om larm finns vidarekopplat till räddningstjänsten ska nycklar till tillfälliga låscylindrar finnas i räddningstjänstens nyckelskåp.

 • Är utrymningsvägarna upplåsta i utrymningsriktningen hela vägen till det fria?

 • Finns vägledande markeringar?

 • Är övriga lokaler som inte används låsta för de övernattande?

 • Finns släckutrustning?

Checklista UNDER tillfällig övernattning

 • Är utrymningsvägarna fria, markerade med fungerande utrymningsskylt och upplåsta?

 • Sker övernattning i lokaler som är anpassade för detta?

 • Hålls dörrar i brandcellgräns (branddörrar) stängda?

 • Sker matlagning i övernattningssalarna?

 • Finns otillåtna elinstallationer?

 • Finns släckutrustning i lokalerna?

Om man avser att nyttja lokalerna för övernattning under fler nätter eller vid upprepade tillfällen anser Räddningstjänsten Syd att byggnaden ska vara utförd som hotell/vandrarhem fullt ut. När en byggnad uppförs anpassas den utifrån den verksamhet man ska bedriva. Om övernattning inte medges i bygglovet kan därför nytt bygglov bli aktuellt. För att söka bygglov kontaktas kommunen.

Anmälan om tillfällig övernattning

När du läst igenom texten kan du fylla i och skicka in formuläret nedan. 

Anmälan om tillfällig övernattning
Vilken kommun sker övernattningen inom?
I vilken byggnad ska övernattningen ske
Vilken adress sker övernattningen på
Från vilket datum sker övernattning.
Till vilket datum sker övernattning
Ska vara på plats under hela övernattningen
Dygnet runt
Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter under "Om oss"
 • förening
 • privatperson
 • skola
 • brandsäkerhet
 • råd och anvisningar
 • utbildning

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:13