Voestalpine Böhler weldCare AB

Voestalpine Böhler weldCare AB utvecklar och tillverkar ytbehandlingsprodukter för rostfritt stål, i huvudsak betningskemikalier genom att blanda huvudingredienserna fluorvätesyra och salpetersyra med vatten och andra additiver.

Del av anläggningen Voestalpine Böhler weldCare AB

Verksamhet 

Huvudsakliga produkter som tillverkas är betkemikalier som till exempel betpasta, betspray och betbad.

Inom anläggningen hanteras en större mängd kemikalier, främst fluorvätesyra och salpetersyra, som vid en olycka kan utgöra fara för människors hälsa och miljön.

Anläggningen har tagit åtgärder inom verksamhetens område för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ämnen som hanteras

  • Fluorvätesyra är vätefluorid löst i vatten. Syran är kraftigt frätande, giftig och kan leda till allvarliga skador och död vid inandning av ångor eller vid hudkontakt.
  • Salpetersyra kan vara korrosiv för metaller och är giftig vid inandning. Symptomen är sveda i näsa och svalg, nysningar, hosta och andningsbesvär. Vid höga halter föreligger risk för lungskada.
  • Betpasta, betspray och betbad är grupper av bolagets tillverkade produkter och innehåller bland annat fluorvätesyra (ca 2-25 %) och salpetersyra. Produkterna klassificeras som dödliga vid hudkontakt, giftiga vid inandning samt frätande.

Vad kan hända?

Fluorvätesyra kan innebära fara för människors hälsa och miljön i omgivningen. 

På anläggningen kan det ske utsläpp av fluorvätesyra vid lossning eller inom produktionslokalerna med avgång av fluorvätesyra till luft. Fluorvätesyra förångas relativt lätt, särskilt vid brand, och därmed bildas giftiga gasmoln som innehåller vätefluorid. Vid en brand inom fluorvätesyralager, produktionslokaler eller inom färdigvarulager kan fluorvätesyra spridas med brandgaserna även utanför anläggningen. Även släckvattnet kan innehålla fluorvätesyra och om det sprids utanför anläggningen kan det påverka miljön.  

Anläggningen har tagit åtgärder inom verksamhetens område för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Rutiner finns för kontakt med räddningstjänsten vid insatser.

Anläggningen är byggd med en mängd säkerhetshöjande åtgärder, förebyggande och olycksbegränsande, för att förhindra spridning av framför allt fluorvätesyra och produkter med likande egenskaper till omgivningen, spridning av syraångor, uppkomst av brand och spridning av släckvatten.

Råvarorna salpetersyra (62%) och fluorvätesyra (72%) levereras i tankbil och lagras i tankar i ett anpassat rum för detta.

All hantering av kemikalier sker inomhus i invallade lokaler, där anläggningen är byggd för att kunna hantera läckage utan att det når utanför fastigheten.

Anläggningen kan hantera 1450 kubikmeter släckvatten i uppsamlingsbassänger och har redundant sprinkleranläggning med egen vattenreservoar på 700 kubikmeter.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Voestalpine Böhler weldCare AB

Stenåldersgatan 7, 213 76 Malmö

Telefon: 040-28 83 01

Webbplats: www.voestalpine.com/welding/se

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:12