Nordic Storage AB

Nordic Storage AB:s verksamhet i Malmö oljehamn innefattar i huvudsak lagring och hantering av petroleumprodukter.

Verksamhet

Hantering sker genom inpumpning från fartyg eller bolag inom hamnen och utpumpning sker till fartyg, tankbilar eller till andra bolag inom hamnen.

Ämnen som hanteras

  • Gasolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig
  • Tjockolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig

Vad kan hända?

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till obehag för människor som vistas i vindriktningen.

Stora resurser läggs på att förhindra olyckor från att inträffa och Nordic Storage utför regelbundet riskanalyser som syftar till att förutse och förebygga eventuella olyckor. Cisterner och rörledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Skulle en olycka ändock inträffa finns en god beredskap för att hantera dem.

Eventuella utsläpp som sker på land inom depån fångas upp av invallningar och system för oljeförorenat avfall (OFA), vilket i sin tur är vidarekopplat till beredskapscisterner där betydande mängder utsläppt produkt eller släckvatten kan samlas upp.

Sker utsläpp till i havet kan en s.k. ASV användas, vilket är en förarlös farkost som kan lägga ut oljelänsor i havet.

Vid brand på anläggningen kan räddningstjänsten förse sig med brandvatten via oljehamnens brandvattensystem.  Som en extern resurs utöver den egna personalen och de interna resurserna inom depån finns Släckmedelscentralen AB (SMC) som är en beredskapsorganisation. SMC:s främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap och utrustning som snabbt kan sättas in vid mycket stora bränder eller industriolyckor inom oljeindustrin. Utrustningen är framtagen för att användas vid släckning av cisternbrand och kan därför användas vid brand på Nordic Storage anläggning.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Nordic Storage AB

Oljevägen 28, 211 24 Malmö

Telefon: 040-29 88 50

E-post: malmo@nordicstorage.se

Webbplats: www.nordicstorage.se

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:05