AVEBE Stadex AB

AVEBE Stadex verksamhet vid Kopparbergsgatan i Malmö omfattar tillverkning av stärkelseprodukter.

Del av anläggningen AVEBE Stadex AB

AVEBE Stadex har en policy för säkerhet, hälsa och miljö. Policyn syftar bl.a. till att förebygga händelser som kan innebära risk för människor, miljö och egendom samt att begränsa konsekvenserna vid sådana händelser. Rutiner och instruktioner för kemikaliehantering finns.

Verksamhet 

Basråvaran består av stärkelse utvunnen ur potatis, majs, tapioka och vete. Stärkelseprodukterna tillverkas genom behandling av stärkelsen med fysikaliska och/eller kemiska processer. Beroende på val av kemikalie och processbetingelser erhålls olika typer av stärkelseprodukter. Produktionen bedrivs kontinuerligt dygnet runt.

Ämnen som hanteras

  • Propylenoxid - Mycket brandfarligt, kan ge cancer samt är farligt vid inandning
  • Propylenoxid i pågående reaktionsblandning - Mycket brandfarligt, kan ge cancer samt är farligt vid inandning
  • Fosforoxiklorid - Mycket giftigt vid inandning
  • Ättiksyraanhydrid - Brandfarligt och frätande
  • Lösning av Ättiksyreanhybrid och 10% Adipinsyra - Brandfarligt och frätande

Vad kan hända?

Vid Stadex anläggning på Kopparbergsgatan lagras och hanteras brandfarliga ämnen. Huvudsakliga riskkällan i verksamheten är hanteringen av propylenoxid med brand och explosion som möjliga konsekvenser.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

AVEBE Stadex AB

Kopparbergsgatan 31, 214 44 Malmö

Telefon: 040-32 47 00

Webbplats: www.stadex.se

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:16