Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett lagringsföretag av petroleumprodukter och kemikalier.

Verksamhet

På anläggningen i Malmö finns 34 cisterner där Inter Terminals lagrar och hanterar oljeprodukter, kemikalier och bitumen. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och lastas sedan ut till tankbil.

Ämnen som hanteras

 • Petroleumprodukter - Hälsoskadligt, miljöfarligt
 • Metanol - Giftigt, brandfarligt
 • Polymeriserande kemikalier - Hälsoskadligt, brandfarligt
 • Organiska lösningsmedel - Hälsoskadligt, brandfarligt, miljöfarligt
 • Kaliumhydroxid (lut) - Frätande
 • Bitumen - Brännskaderisk vid het produkt

Vad kan hända?

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnens område. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning, utspädning, neutralisation samt efterföljande sanering.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Vid utsläpp, brand och polymerisation med påföljande exoterm reaktion kommer i första hand terminalens område att drabbas, men i en konsekvensanalys har Inter Terminals identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Inter Terminals Sweden AB

Oljevägen 18, 211 24  Malmö

Telefon: 040-29 00 29

Webbplats: www.interterminals.com

 • företag
 • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:13