OKQ8 AB

OKQ8 äger och driver sju drivmedelsdepåer i Sverige. Depån i Malmö har idag tillstånd för att årligen hantera 500 000 ton oljeprodukter och förnyelsebara bränslen.

Verksamhet

Depån i Malmö har idag tillstånd för att årligen hantera 500 000 ton oljeprodukter och förnyelsebara bränslen. I dagsläget hanteras enbart diesel. Verksamheten omfattar mottagning, lagring och utlastning. Hantering sker genom inpumpning från fartyg eller annat bolag inom oljehamnen och utpumpning sker till fartyg eller annat bolag inom oljehamnen.  Lagring sker i ovanjordiska cisterner. 

Ämnen som hanteras

  • Diesel - Hälsoskadligt, miljöfarligt

Vad kan hända?

Bolaget arbetar aktivt med hantering av förekommande risker. De största riskerna i verksamheten har identifierats som händelser där anläggningen med personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand. Vid brand sker spridning av rökgaser till omgivningen. Förorenat kyl- och släckvatten kan spridas i området. En annan risk är att spill och utsläpp orsakar miljöskador i mark och vatten.

Vid en eventuell brand på anläggningen kan räddningstjänsten förse sig med brandvatten via oljehamnens brandvattensystem. Som en extern resurs utöver den egna personalen och de interna resurserna inom depån finns Släckmedelscentralen AB (SMC) som är en beredskapsorganisation. SMC:s främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap och utrustning som snabbt kan sättas in vid mycket stora bränder eller industriolyckor inom oljeindustrin. Utrustningen är framtagen för att användas vid släckning av cisternbrand.   

Eventuella utsläpp som sker på land inom depån fångas upp av invallningar och system för oljeförorenat avloppsvatten (OFA), vilket i sin tur är vidarekopplat till beredskapscisterner där betydande mängder utsläppt produkt eller släckvatten kan samlas upp.

Sker utsläpp till i havet kan en s.k. ASV användas, vilket är en förarlös farkost som kan lägga ut oljelänsor i hamnbassäng.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

OKQ8 AB

Oljevägen 22, 211 24 Malmö

Telefon: 08-506 800 00 (växel)

Webbplats: www.okq8.se/

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:06