Brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver oftast ha tillstånd för hanteringen. Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Här hittar du information om:

 • Vad är brandfarlig vara?

 • När behövs tillstånd för brandfarlig vara?

 • Hur söker jag tillstånd för brandfarlig vara?

 • Ansöknings- och anmälningsblanketter

 • Avgifter

Illustration över symbolen för brandfarlig vara

Vad är brandfarlig vara?

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som är 100° C eller lägre. Flampunkten är den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger tillräckligt mycket ångor för att bilda en antändbar blandning med luft. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, etanol, spolarvätska, olika typer av färger, diesel och eldningsolja.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid rumstemperatur och atmosfärstryck (20° C  och 101,3 kPa). Brandfarliga gaser förvaras nästan alltid under tryck i gasflaskor eller cisterner. Om en gasflaska utsätts för uppvärmning eller brand ökar trycket i behållaren vilket kan medföra att den exploderar. Exempel på brandfarliga gaser är metan (biogas, naturgas, LNG), vätgas, gasol och acetylen.

Brandreaktiva varor

Vissa ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen räknas som brandreaktiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Exempel på brandreaktiva varor är ammoniumnitrat, brandfarlig biograffilm, lågnitrerad nitrocellulosa, organiska peroxider samt väteperoxid.

När behövs tillstånd och hur söker jag tillstånd?

Blanketter för ansökan och anmälan

Länken nedan leder till blanketter för tillståndsansökan, anmälan om ny föreståndare samt anmälan vid tillbud eller olycka.

Avgifter

Räddningstjänsten Syd tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar för handläggarens tid. Vi länken nedan hittar du information om avgifter för tillståndsansökan och anmälan av ny föreståndare mm.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande ifyllnad av tillståndsansökan eller annat kan du kontakta oss via:

E-post: info@rsyd.se eller

Telefon: 046-540 46 00 (växeln)

 

Mer information om Brandfarlig vara hittar du också på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.

Mer information om Explosiva varor hittar du via länken nedan.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • skola
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 09:15