Orkla Foods Sverige AB

Orkla Foods Sverige är en livsmedelsproducent belägen i södra delarna av Eslöv.

Verksamhet 

Anläggning består av tre separata delar; potatisanläggningen, gröna anläggningen och färdigmaten. Här tillverkas konserverade, frysta och torkade livsmedel.

Kyl- och frysprocesserna vid anläggningen drivs med ammoniak som köldmedium, med en total mängd på 18 ton, varav det största systemet omfattar 5 ton.  

På anläggningen finns också en tank med gasol. Gasolen används som drivmedel för truckar och total mängd på anläggning är cirka 9 m3.

Det arbetar cirka 350 personer på anläggningen fördelat på två skift.

Ämnen som hanteras

Ammoniak
Förgiftnings- och frätskaderisk vid inandning av ångor eller vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. För gaser som transporteras i flytande form även risk för köldskada. Brandfarlig inom vissa koncentrationer.

Gasol
Brandfarlig gas som kan bilda explosiva blandningar med luft. Gasläckage antänds mycket lätt. Konsekvensområdets storlek avgörs av tryckvåg, splitter och värmepåverkan vid en eventuell antändning och explosion.

Vad kan hända?

Ett större utsläpp av ammoniak utomhus bedöms i värsta fall kunna orsaka allvarliga skador på människor och miljön. Detta kan exempelvis ske vid ett rörbrott eller läckage där flytande ammoniak läcker ut, förångas och sprids med vinden. Vid brand kan ammoniak behöva släppas ut genom säkerhetsventiler för att undvika tryckkärlsexplosion.

Ett läckage av gasol som antänder kan leda till explosion eller brand.

Både gasol och ammoniak förvaras i tryckkärl som är konstruerade med säkerhetsutrustning för att undvika tryckkärlsexplosion. Vid långvarig och intensiv brandpåverkan av tryckkärl finns dock en risk att kärlet rämnar.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Orkla Foods Sverige AB

Sockergatan, 241 38 Eslöv

Telefon: 010-142 40 00

Webbplats: www.orkla.se

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:10