Placering av container

Här beskrivs hur containrar ska placeras för att säkerställa att brand inte sprids till exempelvis närliggande byggnader samt hur placeringen kan underlätta räddningsinsats.

Fylld container intill fasad

Containrar som används till avfallsförvaring utsätts ofta för anlagda bränder. Det är också vanligt att containrar står för nära byggnader och då är risken för brandspridning stor. Det är viktigt att placeringen görs med hänsyn till både brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.

Öppna och täckta containrar

Det finns både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte.

Med öppen container menas att den helt saknar lock, eller har lock gjort av brännbart material.

Med täckt container menas att den är gjord helt i obrännbart material och har lås eller annat motsvarande som förhindrar tillträde för obehöriga. Containrar utan lås anses vara öppna.

Placering

Containrar ska oavsett typ ställas så att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. De får aldrig stå på en räddningsväg eller brandväg. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav för placeringen.

Avstånd för öppna och täckta containrar

En öppen container får inte stå närmare en byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor). För täckta containrar finns det inte några krav på avstånd.

En öppen container, eller en täckt container med öppna luckor, kan under dagtid stå närmre än sex meter från byggnaden om den är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut ska luckorna stängas, alternativt ska containern flyttas eller tömmas på brännbart material.

Undantag

Om du kan visa att det inte finns någon risk för brandspridning kan undantag gällande avståndet göras. Till exempel om en öppen container står vid en obrännbar fasad där brandspridning via fönster, takfot, ventilationsintag eller liknande inte kan ske.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • brandsäkerhet
  • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:14