Vårt uppdrag

Räddningstjänsten Syds uppdrag är att bereda ett gott skydd mot olyckor i medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmös geografiska område. Vi förebygger olyckor och genomför snabbt och effektivt räddningsinsatser av olika slag. 

Vår vision

 

Vår vision

"Tillsammans för ett olycksfritt samhälle" är en långsiktig inriktning där samverkan med andra aktörer i samhället är viktig för att minska antalet olyckor och effektivt hantera de olyckor som ändå sker.

I vårt uppdrag stödjer vi den enskilde genom kunskap och information. Om olyckan är framme är vi där för att rädda genom ett snabbt, säkert och effektivt agerande. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla verksamheten, själva och tillsammans med andra.

Handlingsprogrammet - utgångspunkten för verksamheten

Handlingsprogrammet är förbundets övergripande styrdokument som ligger till grund för hela verksamheten. Det utgår från lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt förbundsordningen, som beskriver medlemskommunernas uppdrag till Räddningstjänsten Syd. Ett av de uppdragen är tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

I handlingsprogrammet beskrivs Räddningstjänsten Syds vision, övergripande mål och inriktningar för verksamheten utifrån riskbilden och riskutvecklingen i medlemskommunerna de kommande åren. Vidare beskrivs arbetet för att förebygga olyckor, den operativa förmågan för att genomföra räddningsinsatser, utvecklingsbehov och samverkan.

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta ett handlingsprogram för förebyggande av brand och andra olyckor, samt för kommunal räddningstjänst. Räddningstjänsten Syds handlingsprogram beslutas av direktionen. Nuvarande handlingsprogram gäller från 1 januari 2022.

Verksamhetsplanen beskriver mål- och fokusområden

Med handlingsprogrammet som utgångspunkt antas varje år en verksamhetsplan som beskriver målområdena ytterligare och ger inriktning för hållbarhetsarbetet. Dessutom anges fokusområden med syfte att ytterligare utveckla verksamheten. Arbetsinsatser inom målområdena ska initieras och genomföras i hela organisationen. 

Tre målområden för 2020 och framåt:

  • Antalet olyckor ska minska

  • Följderna av olyckor ska minska

  • Invånarnas ökade trygghet

Så styrs vi

Räddningstjänsten Syds beslutande församling kallas för direktion, vilken består av förtroendevalda från våra medlemskommuner. Direktionens ansvar och befogenheter regleras i förbundsordningen. Under direktionen finns förbundsdirektören, verksamhetens verkställande chef.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och hur vår organisation ser ut. 

Förbundsordningen

I förbundsordningen beskrivs ansvarsfördelningen mellan förbundet och medlemskommunerna när det gäller olycksförebyggande arbete och det trygghets och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen samordnar och hanterar.

Lagarna som styr verksamheten

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Den 1 januari 2004 infördes lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som ersatte den tidigare räddningstjänstlagen. LSO bygger på olycksförebyggande åtgärder, räddningstjänst och efterföljande åtgärder. Den visar på vilket ansvar den enskilde, kommunen och staten har.

Målen med lagen är att:

§ Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.

§ Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser.

§ Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor.

§ Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter.

Här kan du läsa lagen i sin helhet.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Lagen syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. 

Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Här kan du läsa lagen i sin helhet.

Alla har rätt till tillgänglig och begriplig information

För att minska antalet olyckor och verka för invånarnas trygghet behöver vi se till att vår information är tillgänglig för alla. Det gör vi bland annat genom lagen om tillgänglighet och digital offentlig service. Det innebär att den information som finns på vår webbplats ska vara tillgänglig och möjlig att uppfatta oavsett funktionsvariation. 

Vi har ett informationsuppdrag enligt LSO för att öka invånarnas förmåga att skydda sig mot olyckor. Vi arbetar därför med löpande informationsinsatser riktade till allmänheten. Med extra fokus på särskilt riskutsatta som till exempel unga vuxna, personer med olika funktionsvariationer samt personer med begränsade kunskaper i svenska språket. 

Våra insatser för personer med begränsade kunskaper i svenska innebär att vi träffar både nyanlända och personer som bott längre i Sverige genom olika mötesplatser, till exempel skolor och föreningar. Vid träffarna håller vi bland annat utbildningar inom brandsäkerhet med information som är anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Utöver detta sker samverkan med våra medlemskommuner, andra intressenter samt kunskapsutbyte inom Räddningstjänsten Syds organisation.

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • vår organisation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024, Kl 09:07