Norcarb Engineered Carbons AB

Norcarb Engineered Carbons AB producerar kimrök vid sin anläggning i Malmö Oljehamn.

Verksamhet

Verksamheten producerar Kimrök. Kimrök är en form av elementärt kol i pulverform och används huvudsakligen som förstärkningsmedel i däck och gummiprodukter samt som pigment i plaster och färger.

Anläggningens område omfattar ett invallat cisternområde för lagring av råvara, processområde där framställning av kimrök sker, lagrings- och utlastningsområde samt ett antal kringliggande byggnader med kontor, verkstäder och andra faciliteter.

Råvarorna, som gemensamt kallas Carbon Black Feedstock anlöper via fartyg och hanteras och lagras i verksamhetsområdet med en årsomsättning av cirka 75 000 ton. Total maximal lagringsmöjlighet för oljeråvaran är idag ca 7 000 ton. 

Ämnen som hanteras

  • Gasolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig
  • Tjockolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig

Vad kan hända?

Det område som kan beröras av en allvarlig kemikalieolycka omfattas i huvudsak av det område som är beläget innanför det stängsel som avgränsar anläggningen, bland annat cisternområdet och processområdet. Områden utanför anläggningen som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka är främst kajer och hamnbassäng, vilket är där lossning och transportering av ämnen sker. De händelser som främst kan uppstå är spill och läckage. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning, utspädning, neutralisering samt efterföljande sanering.

Vid en eventuell cisternbrand eller utsläpp av naturgas med medföljande brand/explosion kan värmestrålning och rökgasspridning påverka närliggande verksamheter, vilket kan medföra att dessa behöver utrymma sina områden. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa på anläggningen bedöms risken för människors liv och hälsa vara liten, eftersom allmänheten ej har tillträde till anläggningen samt att det i områden med högre risk endast vistas människor sporadiskt under arbetstid. Närmaste bostadsområde är mer än två kilometer från anläggningen och bedöms inte påverkas i större utsträckning vid en allvarlig kemikalieolycka.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Norcarb Engineered Carbons AB

Kusthamnsgatan 1, 211 24  Malmö

Telefon: 040-28 82 40

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:03