Hur ansöker jag om tillstånd för explosiv vara?

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

Inom kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är Räddningstjänsten Syd tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av explosiva varor.

Om du har funderingar på om din verksamhet är tillståndspliktig eller inte kan du läsa mer här:

Tillståndsansökan

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden endast om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid för att undvika risken att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

För att Räddningstjänsten Syd ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. När du fyller i blanketten är det därför viktigt att du noga läser igenom instruktionerna, fyller i alla uppgifter och bifogar alla handlingar som efterfrågas. Vi kommer inte påbörja prövningen förrän ansökan är fullständig.

Vi tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Anmälan om föreståndare

Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning. Vi begär då utdrag ur belastnings- och misstankeregistret från Polismyndigheten. I vissa fall begär vi även att Polismyndigheten eller någon annan myndighet yttrar sig över föreståndarens och den sökandes lämplighet.

För att de valda föreståndarna ska bli godkända behöver Räddningstjänsten Syd få in bifogade dokument med tillståndsansökan:

 • Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet, till exempel ett utbildningsintyg
 • Dokument som visar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att personen har accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett skriftligt förordnande.

Om nya föreståndare utses under tillståndets giltighetstid så ska dessa anmälas till och godkännas av Räddningstjänsten Syd. 

Anmälan om deltagare 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla vilka personer i verksamheten som avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Till hantering räknas bland annat förpackning, förvaring, transport, användning och försäljning.

Observera att kravet på att anmäla deltagare endast gäller för verksamheter som hanterar explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B. Verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor av begärlighetsgrad C, exempelvis fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver endast anmäla föreståndare.

Om du är osäker på vilken behörighetsgrad din verksamhet tillhör är du välkommen att kontakta räddningstjänsten.

Anmälan om personer med betydande inflytande

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen. Kravet gäller samtliga tillståndspliktiga verksamheter.

Det skiljer sig mellan olika typer av verksamheter vilka personer som kan anses ha ett betydande inflytande över den juridiska person som innehar tillståndet (tillståndshavaren). Nedan är exempel på personer med betydande inflytande i olika typer av verksamheter:

 • Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet.
 • Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns någon utöver bolagsmännen).
 • Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter.
 • Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

Anmälan av personer med betydande inflytande görs vanligtvis i samband med att tillstånd söks. Personerna kan anges i ansökningsblanketten för tillstånd. Om någon av de anmälda personerna med betydande inflytande över verksamheten byts ut eller om nya tillkommer så ska detta snarast anmälas till Räddningstjänsten Syd.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten:

E-post: info@rsyd.se 

Telefon: 046-540 46 00 (växeln)

Brandfarlig vara 

Om du vill veta mer om hur du ansöker om tillstånd för Brandfarlig vara hittar du mer information via länken nedan.

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • skola
 • brandfarlig & explosiv vara
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 09:57