Sydkraft Thermal Power AB

Sydkraft Thermal Power AB är ett elproducerande kraftverk med två gasturbinaggregat som båda eldas med biodiesel (HVO) samt eldningsolja 1 vid behov.

Verksamhet

Gasturbinerna är avsedda för spetslast samt som störningsreserv vid nätstörning eller akut effektbehov i det svenska kraftnätet. Vid anläggningen finns även ett naturgaseldat kraftvärmeverk (Öresundsverket) som är vilande sedan 2017.

Utomhus på anläggningstomten finns tre oljecisterner för förvaring av eldningsolja 1. Dessutom finns en cistern som mellanlagrar eldningsolja 5.

Ämnen som hanteras

 • Eldningsolja 5 - Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. För människor är eldningsolja farligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.
 • Eldningsolja 1 - Miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.

Vad kan hända?

För Öresundsverket och gasturbinanläggningen (G24/G25) har följande scenarier för allvarliga kemikalieolyckor identifierats.

Oljeläckage till hamnbassäng vid lossning eller lastning från fartyg
En allvarlig kemikalieolycka med stora miljökonsekvenser kan uppstå genom ett stort utsläpp av eldningsolja. Sådana händelser kan exempelvis utgöras av omfattande oljeläckage från ledning eller annan utrustning i samband med lossning av fartyg, vilket medför oljeläckage till hamnbassäng. Detta kan medföra stora miljöskador genom spridning av olja i havet. En sådan händelse innebär ingen allvarlig risk för människors hälsa.

Oljeläckage från markförlagd ledning
En allvarlig kemikalieolycka med stora miljökonsekvenser kan uppstå genom ett stort oljeläckage från markförlagd ledning vid lossning. Detta skulle kunna inträffa på grund av ledningsbrott som uppstått till följd av korrosion som inte upptäckts eller läckage i fjärrvärmeledning som underminerar oljeledningen. Eldningsolja kan då spridas via fyllnadsmassor ner till grundvattnet samt till hamnbassäng. Detta kan medföra stora miljöskador genom förorening av mark och grundvatten samt spridning av olja i havet.

Oljeläckage på grund av cisternhaveri
En allvarlig kemikalieolycka med stora miljökonsekvenser kan uppstå vid cisternhaveri där en eller flera cisterner rämnar och olja sprids utanför invallningen. Med hänsyn till cisternernas konstruktion, den fortlöpande tillsynen och det underhåll som görs bedöms detta endast kunna inträffa på grund av extrema händelser utanför bolagets kontroll, såsom jordbävning, sabotage eller störtande flygplan. Detta kan medföra stora miljöskador genom förorening av mark och grundvatten samt spridning av olja i havet.

Brand i invallning
Läckage av eldningsolja 1 inom cisternområdet som bildar en pöl på marken som antänds och ger upphov till en pölbrand. Utsläppet antas uppkomma till följd av en läckande ventil, fläns, rörskarv eller liknande. Ett rörbrott eller omfattande skada på cistern är även möjliga orsaker till utsläppet. Cisternområdet är inhägnat för att begränsa tillträdet och förbud mot tändkällor råder.

Brand i cistern
Cisternbrand i en av cisternerna inom cisternparken. Cisternområdet är inhägnat för att begränsa tillträdet och förbud mot tändkällor råder. Eldningsolja 1 har en flampunkt över 60 °C, vilket innebär att oljan behöver upphettas till denna temperatur innan brännbara ångor bildas. Cisternbrand förutsätter avsiktlig handling eller naturkatastrof för att antändning ska ske. Risken för allvarlig olyckshändelse bedöms således vara begränsad.

Verksamhetsutövarens åtgärder och skyldigheter

Skulle en kemikalieolycka inträffa finns utarbetade handlingsplaner och nödlägesinstruktioner för att begränsa konsekvenserna av ett utsläpp. Dessutom finns det en övergripande krisplan för verksamheten med en krisorganisation för att hantera krissituationer.

Företagets organisation är i möjligaste mån anpassad för att passa räddningstjänstens lednings‐ och stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från verksamheten och berörda  organisationer kan samverka.

När en allvarlig kemikalieolycka eller allvarligt tillbud inträffar ska detta rapporteras till Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket, Tillsynsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och bolagets externa revisor. Rutin för detta finns i företagets krisplan.

Företaget har vidtagit följande åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor:                            

 • Gasturbinerna G24/G25 är automatiserade och kan köras obemannade. Det finns larm på anläggningskritisk utrustning och övervakning sker från kontrollrum på distans. Vid fel på anläggningen stoppas den automatiskt.
 • Området är bemannat dagtid vardagar och ronderas övrig tid. Vid ett eventuellt nödläge kommer personalen initiera och leda insatserna. Det finns upprättade nödlägesinstruktioner och checklistor samt en krisledningsgrupp som kallas in vid nödläge.
 • Området har ett omfattande skalskydd för att hindra obehörigt tillträde. Kritiska arbetsmoment övervakas och kritisk utrustning genomgår provning/besiktning och fortlöpande tillsyn/underhåll.
 • Cisternerna står inom samma invallning. Området är asfalterat och försett med ytterligare ett tätskikt för att begränsa ett eventuellt läckage. Invallningen rymmer volymen av en av de mindre oljecisternerna.
 • Samtliga cisterner är målade invändigt och nivåmätning med larm sker med radar samt flytkropp för att förhindra överfyllnad.
 • Cisternerna har tomrörssystem som räddningstjänsten kan använda för skuminföring. Saneringsmedel finns tillgängligt vid cisternerna.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)

Berörda anläggningar: Öresundsverket samt gasturbinanläggning G24/G25

Flintrännegatan 19B, 211 24 Malmö

Telefon: 0771-765 765

Webbplats: www.uniper.energy/sv/sverige

 • företag
 • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:10