European Spallation Source ERIC (ESS)

European Spallation Source ERIC (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning under byggnation, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Verksamhet 

ESS kommer från 2023 att användas för forskning inom områden som material, energi, hälsa och miljö. I spallationsprocessen accelereras en protonstråle mot ett mål, ur vilket de neutroner som ska användas för forskning frigörs. Då anläggningen stegvis tas i drift, efter tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, kommer joniserande strålning att genereras. För närvarande är endast delar av acceleratorns system installerade. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att klassa ESS som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Ämnen som hanteras

  • Vätgas 
  • Helium
  • Kvävgas
  • Joniserande strålning

Vad kan hända?

Vätgas, som är brandfarlig, används i små mängder i jonkällan. Flytande helium används i kryoanläggningen med tillhörande kryomoduler som kommer att installeras i acceleratorn.  Kvävgas används i mellankretsar till samma kryoanläggning. Utsläpp av helium och kväve i stängda utrymmen kan medföra kvävningsrisk på grund av snabb syresänkning i rummet. Läckage av flytande helium kan medföra köldskada vid direkt beröring. Vid en olycka på ESS som involverar joniserande strålning uppfylls kriterierna för en radiologisk nödsituation enligt Strålskyddslag (2018:396).

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att en sådan olycka för närvarande endast i mindre utsträckning kan påverka personer som befinner sig inuti berörda ESS-byggnader.

Verksamheten har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att minimera sannolikheten för och konsekvenserna av en olycka.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

European Spallation Source ERIC (ESS)

Odarslövsvägen 113, 221 00 Lund

Telefon: 046-888 30 00

Webbplats: www.ess.eu

  • företag
  • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:09