Utrymningslarm i samlingslokaler

Här beskrivs vilka krav som ställs i en samlingslokal för att tidigt upptäcka en eventuell brand och då kunna genomföra en snabb och säker utrymning.

Larmklocka till utrymningslarm

Följande rekommendationer gäller för samlingslokaler med fler än 150 personer, där lokalerna används för exempelvis diskotek- och dansverksamhet med ljud-, ljus- och rökeffekter och/eller med tillstånd för servering av alkohol. Även andra typer av lokaler kan omfattas, beroende på lokalens utformning och verksamhet.

I dessa samlingslokaler bör ett utrymningslarm med talat meddelande finnas. Ett talat meddelande ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas.

Manuell aktivering

Utrymningslarmet bör kunna aktiveras manuellt via larmknapp med multifunktion. Då larmknappen trycks in sker följande:

 • Utrymningslarmet startas
 • Belysningen tänds
 • All musik och ljud tystnar
 • Eventuella rökmaskiner stannar

Möjlighet till manuell aktivering bör finnas på minst ett ställe per våningsplan. Larmknappen bör finnas på bemannad plats med översikt över samlingslokalen. I de flesta fall är det tillräckligt att larmknapparna sitter så att endast personalen kan komma åt dem. Detta förhindrar onödiga larm. Men det krävs då att personalen utbildas regelbundet i hur de ska agera vid en eventuell brand.

Automatisk aktivering

Rökdetektorer som automatiskt startar utrymningslarmet eller ger signal till bemannad plats för undersökning bör finnas i de utrymmen som är möjliga att placera rökdetektorer i. Samtliga utrymningsvägar bör vara försedda med rökdetektorer. Detta för att få snabb upptäckt om någon av utrymningsvägarna rökfylls och utrymning måste påbörjas.

Garderober och andra intilliggande utrymmen som inte är övervakade bör ha rökdetektorer som automatiskt kan starta utrymningslarmet eller ge signal till bemannad plats för undersökning. Eftersom dessa utrymmen annars är obevakade kan en brand växa utan att uppmärksammas. Ett sådant förlopp kan hindra eller begränsa en säker utrymning.

Larm

Det talade meddelandet ska höras väl i alla lokaler där personer vistas. I övrigt ska meddelandet:

 • Föregås av en akustisk signal
 • Alltid ges på svenska och beroende på verksamheten även på annat språk
 • Vara så kort som möjligt med enkla och lättförståeliga instruktioner
 • Upprepas tills att utrymningslarmet återställs via centralutrustningen vara digitalt lagrat. Tidsintervallet mellan två på varandra följande meddelanden bör inte överstiga 30 sekunder
 • Särskilt testmeddelande bör finnas så att anläggningen kan provas utan att verksamheten störs.

Tilläggsskyltning

Om utrymningslarmet endast är ett internt utrymningslarm utan koppling till räddningstjänsten bör det finnas tilläggsskyltar vid samtliga larmknappar som informerar om att larmet endast är internt och att räddningstjänsten måste kontaktas separat.

Kontroll och underhåll

Om anläggningen är ett komplett automatiskt brandlarm enligt SBF 110:8 ska de kontroller och det underhåll som föreskrivs där följas. Övriga anläggningar ska följa den kontroll och det underhåll som anges i SBF rekommendationer om utrymningslarm, 2003. Det innebär bland annat att funktionskontroll ska göras minst en gång per kvartal och resultatet ska dokumenteras i kontrolljournal.

En årlig översyn av hela anläggningen ska göras av certifierad anläggarfirma.

Mer information

På räddningstjänstens webbplats kan du läsa mer om automatlarm och hur du ansluter larm till Räddningstjänsten Syd. 

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • automatlarm
 • brandsäkerhet
 • byggprocessen
 • råd och anvisningar

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 10:07