Automatlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

Automatlarmstablå

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten. En tredjedel av Räddningstjänsten Syds årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm. Av dessa är över 90 % oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand. Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas. Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.

Så här kan ni förbättra tillförlitligheten i er anläggning

En automatlarmsanläggning som är rätt utformad, rätt installerad och som sköts väl ger ett bra brandskydd. Dessutom blir det inga eller få oönskade larm.

Ta kontakt med er anläggarfirma för diskussion kring vilka åtgärder som är lämpliga. Ni kan också ta en diskussion med er tillsynsförrättare vid nästa tillsyn. Det viktiga är att ni redan nu kommer igång med förbättringsarbetet.

Larmlagring med larmorganisation

Larmlagring innebär att man ger personalen på plats ett tidsintervall (30-60 sek) för att kvittera ett larm. Efter kvittering har man en viss tid (ca 3-10 min) att undersöka vad som orsakat larmet. Är det brand skickar man vidare larmet till SOS och påbörjar utrymning, släckning etc. Är det ingen brand återställer man larmet. Om kvittering eller undersökning inte sker inom utsatt tid överförs larmet till räddningstjänsten med automatik.

Larmlagring innebär ett klart bättre brandskydd då det förutsätter att det finns en larmorganisation där personalen på plats vet vad de ska göra vid larm. Larmorganisationen ska givetvis integreras i det övriga systematiska brandskyddsarbetet. Enligt kvalitetsplanen ska alla anläggningar om möjligt larmlagras under verksamhetstid. Det kan med fördel ordnas i alla vårdlokaler, hotell, äldreboenden, varuhus, diskotek, industrier etc.

Timer på vidarekoppling

Ett sätt att få ner de vidarekopplade larmen är att under verksamhetstid, eller då smutsigare arbeten pågår, ha en timer som kopplar bort överföringen till räddningstjänst. När verksamhetstiden är slut kopplas överföringen in igen med automatik. Det är viktigt att inte timern kopplar bort det interna larmet, utan bara vidarekopplingen. Tänk på att informera om att vid brand måste man ringa 112 då timer är inkopplad. Bra på skolor och andra anläggningar med många mänskligt orsakade falsklarm.

Tvådetektorberoende

Vid större volymer kan tvådetektorberoende vara lösningen. Om en detektor löser ges ett internt larm, om två löser kopplas larmet vidare. Tvådetektorberoende förutsätter att två detektorer tidigt nås av samma mängd brandrök. Lämpligt i lagerhallar, atrium, öppna brandceller som kontorslandskap, köpcentrum etc. Bör samordnas med larmorganisation.

Separering av larmenheter

Har du sprinkler och rökdetektorer via samma centralapparat? Ofta har sprinkler och värmedetektorer betydligt bättre tillförlitlighet än rökdetektorer. Idag kan larmsändare skilja på olika larmenheter vilket innebär att vi kan separera på en och samma anläggning, förutsatt att anläggningen är uppdelad i enheter.

Exempel: En aktiverad rökdetektor medför ett larm, löser dessutom sprinkler omvandlas larmet till en högre prioritet. Ett annat exempel är att rökdetektorerna i en anläggning inte överförs alls, medan larmtryckknappen till exempel i en bemannad reception.

Vi vill också rekommendera separering av larmenheter vid större anläggningar där vissa delar är mycket tillförlitliga medan andra inte är det. Till exempel på grund av smutsig verksamhet. 

Uppgradering

Har du en äldre automatlarmsanläggning? Då kanske den bästa lösningen är att uppgradera, eller byta ut anläggningen. Nyare anläggningar ger högre tillförlitlighet. Idag finns det leverantörer som ger garanti mot oönskade larm på sina anläggningar. Det kanske räcker med att byta vissa delar, eller kanske byta detektortyp i vissa utrymmen? Seriösa leverantörer kan hjälpa dig med uppgradering.

Underhåll och kontroll

Det spelar ingen roll hur fin anläggningen är om du inte underhåller den. Följ SBF 110 och kvalitetsplanen.  Där ingår månadskontroll, kvartalsprov samt krav på revisionsbesiktning, minst var 15:e månad. Se även till att du åtgärdar brister som påpekas vid revisionsbesiktningen. När bytte du ut dina rökdetektorer senast? En rökdetektor smutsas ner med tiden och blir därmed trögare och tillslut ger den obefogade larm. Byte av rökdetektorer vart 3:e år är inte orealistiskt.

Aktiv uppföljning av oönskade larm

Oönskade larm har alltid en orsak. Har det skett en gång, är sannolikheten stor att det sker igen. Följ därför aktivt upp varje oönskat larm och vidta åtgärder direkt. Är det rutiner som saknas till exempel för tillfälliga smutsiga arbeten, eller är det fukt, damm eller kanske rentutav fel detektortyp eller placering som orsakar larmen? Genom aktiv uppföljning kan ni direkt se till att det oönskade larmet inte inträffar igen.

Nytt från 1 juli 2019

Efter en översyn kring avtalsformer för automatiska brandlarm fattade direktionen för Räddningstjänsten Syd beslut om uppsägning av avtal/årsavgift och fortsatt hantering genom fastställda avgifter. Anledningen till beslutet beror på att det förra avtalet inte belastade anläggningarna proportionerligt utifrån det arbete som räddningstjänsten lägger ner.

På grund av översynen gjordes enbart en deldebitering av årsavgiften, från januari till juni 2019. Som en följd av beslutet sades avtalen och årsavgiften upp. Avtalen avslutades till den 30 juni 2019.

Från den 1 juli 2019 gäller istället en avgift för oönskat larm när Räddningstjänsten Syd larmas via SOS alarm till en automatlarmsanläggning, samt avgifter för övriga tjänster som Räddningstjänsten Syd utför.

Skulle Räddningstjänsten Syds tjänster enligt ovan inte längre önskas behövs en ändring av åtgärder enligt avtalet med SOS Alarm AB.

Vi på Räddningstjänsten Syd hoppas på, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Information om anslutning och avgifter

Vid frågor om automatlarm

Automatlarm direkt

Telefon: 046-540 46 90

E-post: automatlarm@rsyd.se 

Vi är tillgängliga på vardagar under kontorstid.

Kontaktpersoner

Anders Liljeberg: 046-540 46 70, e-post 

Kim Friis Bengtsson: 046-540 47 64, e-post 

  • företag
  • skola
  • automatlarm
  • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 10:13