Insatsplanering

För att underlätta räddningstjänstens arbete med att hindra eller begränsa skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Informationen i insatsplanen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren för verksamheten.

Brandbefäl ger instruktion till brandman i andningsskydd

En insatsplan innehåller ritningar och viktig information om anläggningen/verksamheten. Den fungerar som ett beslutsstöd för räddningstjänsten och bidrar till en effektivare och säkrare räddningsinsats där skador och oönskade händelser kan hindras eller begränsas.

Verksamheten ansvarar för att ta fram och regelbundet uppdatera insatsplanen. Arbetet ger ägare och nyttjare en ökad medvetenhet om risker, brandskyddsfrågor och eventuella brister i säkerheten och kan även användas vid utbildningar och övningar.

Insatsplanens innehåll

Följande information och uppgifter ska finnas i insatsplanen:

 • Information om byggnaden, brandskyddet, verksamheten, kontaktuppgifter och riskkällor i textformat med fasta rubriker.

 • Ritningar och bilder med insatsinformation i olika detaljeringsgrader.

 • Information om hur tekniska skyddssystem fungerar och hur de kan hanteras.

 • Vid behov information om objektsspecifika typhändelser/scenario.

Ju större och mer komplex anläggning desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv och säker räddningsinsats.

Handledning och mall för insatsplanering

Räddningstjänsten Syd rekommenderar Svenska Brandskyddsföreningens standardiserade underlag och handledning. I handledningen finns råd och riktlinjer över upplägg, utformning med mera för att insatsplanen ska vara så kvalitativ och tydlig som möjligt.

Hantering av insatsplan

Nedan beskrivs hur insatsplanen ska utformas och förvaras.

 • Insatsplanen ska göras i enkelsidig utskrift i A3 och sättas in i A3-pärm (motsvarande pärm för orienteringsritning för automatlarm) med transparent framsida.

 • Insatsplanen ska vara skyddad i plastficka alternativt i annat material som tål slitage/väta.

 • Två insatsplaner ska finnas lättåtkomliga för räddningstjänsten vid anläggningens centralapparat eller brandförsvarstablå, alternativt vid infart/portvakt/grindar på utmärkt plats.

 • Utöver dessa skickas en digital kopia av insatsplanen i pdf-format till insatsplan@rsyd.se för att kunna användas som operativt underlag vid insats.

Kontakta oss

Vid frågor eller för mer information kan du kontakta oss via mail på insatsplan@rsyd.se

 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • brandsäkerhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:21