Malmö rangerbangård

På Malmö rangerbangård rangeras en stor mängd av gods.

Verksamhet 

Godståg rangeras (möbleras) om för att godset ska gå med rätt tåg till rätt adressat. Hanteringen omfattar även vagnar med farligt gods.

Ämnen som hanteras

På Rangerbangården förekommer ämnen inom samtliga ämnesgrupper för farligt gods:

 • Klass 1: Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2: Gaser
 • Klass 3: Brandfarliga vätskor 
 • Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen
 • Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider
 • Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen
 • Klass 7: Radioaktiva ämnen
 • Klass 8: Frätande ämnen
 • Klass 9: Övriga farliga ämnen

Vad kan hända?

På Rangerbangården kan det ske olyckor med ämnen i samtliga ämnesklasser. Verksamheten har genomfört en riskanalys som visar att händelser som leder till BLEVE samt stort utsläpp av giftig gas leder till störst risk för allmänheten avseende risk för att omkomma. Även mindre utsläpp av giftig gas samt stora utsläpp av giftigt ämne kan leda till stora riskavstånd avseende risk för allvarlig personskada. Personal inom bangårdens område utsätts, utöver dessa scenarier, för stor risk även i samband med explosion av ämnen inom klass 1 och 5.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Malmö Rangerbangård

Skruvgatan 1, Malmö

Telefon: 0771-921 921 (Trafikverket)

Webbplats: www.trafikverket.se

 • företag
 • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 10 juni 2024, Kl 11:09