Brandskydd på campingplatser

Här beskrivs vilket ansvar ägare och nyttjanderättshavare har gällande brandskydd på campingplatser.

Husvagnar på campingplats

Ägare eller nyttjanderättshavare av campingplatser ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning. De ansvarar också för åtgärder som kan förebygga brand och skador till följd av brand.

Husvagnar/husbilar och förtält har med åren blivit allt större. En konsekvens blir att även de markerade platserna måste bli större för att kunna upprätthålla det avstånd som krävs.

Rätt avstånd mellan husvagnar/husbilar och tält

För att förhindra brandspridning mellan husvagnar/husbilar (inklusive förtält) bör de placeras så att avståndet till annan husvagn/husbil (inklusive förtält) är minst 4 meter i alla riktningar. Detsamma gäller avståndet mellan husvagn/husbil (inklusive förtält) och tält. Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter i alla riktningar.

Husvagnar ska snabbt kunna flyttas om det är nödvändigt för att förhindra brandspridning. Dragkroken bör därför alltid peka utåt mot körbanan. Kokapparater eller grillar ställs på fast och obrännbart underlag minst 1 meter från tält eller husvagn/husbil.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas tillgänglig för gästerna. Maximalt avstånd till närmsta släckutrustning får inte överstiga 50 meter. Varje husvagn/husbil ska vara försedd med brandvarnare och bör ha handbrandsläckare. Husvagn/husbil med gasol bör dessutom vara försedd med gasvarnare.

Gasolhantering

På campingplatser förekommer det ofta hantering av gasol vilket ökar risken för brand. Husvagnar/husbilar får utan tillstånd ha högst 2 gasflaskor, där varje flaska får rymma högst 30 liter. Gasolanläggningar ska vara fackmannamässigt installerade. Gasflaskor ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar eller Räddningsverkets föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar. Flaskorna ska alltid förvaras stående och vara väl fastsatta på avsedd plats i husvagnen/husbilen. Gasflaskan ska kunna fästas och lossas från sitt fäste utan hjälp av verktyg.

Enligt MSBFS 2013:3 måste du som campinginnehavare söka tillstånd vid förvaring av mer än 60 liter gasol utomhus och 2 liter gasol inomhus. Oavsett mängd ska gasolflaskorna förvaras och hanteras enligt gällande regler. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten Syd.

Systematiskt brandskyddsarbete

Genom ett systematisk brandskyddsarbete kan verksamheten tillgodose att brandskyddsåtgärder enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) vidtas och upprätthålls.

Särskilt viktiga delar i det systematiska brandskyddsarbetet är:

 • Personalen har kunskap om brandskyddet på anläggningen och kan de åtgärder som behövs om det börjar brinna. Särskilt viktig är kunskapen om hantering av handbrandsläckare.
 • Utrustning för brandsläckning är väl markerad och den kontrolleras regelbundet.
 • Plan finns för anläggningen där eventuell tomt och kvartersindelning framgår liksom körvägar, särskilda brandsektioneringsåtgärder, var släckutrustning finns med mera.
 • Campinggästerna får information om brandskyddet på campingplatsen. Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid brand och var handbrandsläckare finns.
 • fastighetsägare
 • förening
 • företag
 • privatperson
 • brandsäkerhet
 • brandfarlig & explosiv vara
 • råd och anvisningar
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • tillstånd

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:14