Avgifter för tillstånd

Räddningstjänsten Syd tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Grundprincipen är att prövningen sker till självkostnadspris vilket innebär att den sökande betalar en avgift som motsvarar handläggarens tid. Vi tar alltså inte ut någon vinst.

För att den sökande ska veta ungefär vad ett tillstånd kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning och inkluderar hela tillståndsprocessen. Grundtaxan för tillståndsprövning utgörs av en timtaxa som multipliceras med summan av nedlagd arbetstid. Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

 

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • brandfarlig & explosiv vara
  • tillstånd

Senast uppdaterad: 17 maj 2024, Kl 11:36