Scandinavian Tank Storage AB och Malmö Tank Storage AB

Scandinavian Tank Storage AB (STS) och Malmö Tank Storage AB (MTS) är två lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. De båda företagen ses som en gemensam farlig verksamhet.

Verksamhet

Scandinavian Tank Storage AB (STS) är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg, lagring av produkt i cistern samt utlastning av produkt till fartyg och till tankbil. Överpumpning till annan depå kan också förekomma. Även hantering av sockerlösningar i form av lossning av lastbilar och fartyg, lagring, lastning av lastbilar och fartyg förekommer.

Malmö Tank Storage AB (MTS) är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för petroleumprodukter i Malmö Oljehamn. Hanteringen vid terminalen omfattar lossning av produkt från fartyg, lagring av produkt i cistern samt utlastning till tankbil.

Ämnen som hanteras

STS

 • Gasolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig
 • Tjockolja - Hälsoskadlig, miljöfarlig
 • Flygfotogen - Hälsoskadlig, miljöfarlig, brandfarlig
 • Sockerlösningar

MTS

 • Bensin - Giftig, miljöfarlig, extremt brandfarlig
 • HVO - Hälsoskadlig
 • Diesel - Brandfarlig, hälsoskadlig, miljöfarlig

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats. De största riskerna kan härledas till om det skulle uppstå ett läckage av de kemiska produkterna.

Ett läckage av brandfarliga kemiska produkter riskerar att antändas vilket leder till brand och/eller explosion. Detta kan innebära skador på personal och anläggning. Röken kan också ge upphov till besvär för andra människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Ett läckage eller spill av kemiska produkter kan förorena luft, mark och/eller vatten. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning samt efterföljande sanering.

Företaget har genomfört riskutredning av verksamheterna och detta arbete har bland annat resulterat i beredskapsplaner med rutiner och checklistor som utarbetats i samråd med räddningstjänsten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

 • Gå in inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Här hittar du mer Seveso-information hos Länsstyrelsen

Kontakt

Ytterligare information kan fås av:

Gemensam adress till båda bolagen

Oljevägen 28, 211 24 Malmö

Adress till gemensamt huvudkontor

Sven Källfelts gata 201, 426 71 Västra Frölunda

Telefon: 031-769 00 00 (växel)

 • företag
 • farlig verksamhet

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:17