Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uniper gasturbiner (Barsebäckverket)

Gasturbinanläggning G13/G14, Barsebäck, Sevesoanläggning lägre kravnivå.

Gasturbinanläggningen i Barsebäck utgörs av två gasturbinaggregat, G13 och G14 som bägge eldas med Eldningsolja 1. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån till Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, till följd av dess hantering av eldningsolja 1.

Gasturbinerna är avsedda för spetslast samt som störningsreserv, vilket innebär i allmänhet mycket korta årsdrifttider för anläggningen. Vanligtvis är drifttiden mindre än 100 timmar per år. Till anläggningen finns två oljecisterner på vardera 8 000 m3, maximalt lagras 4 000 m2 eldningsolja 1.

Anläggningen startas och stoppas från kontrollrummet på Karlshamnsverket. Anläggningen kan också startas från Svenska kraftnät.

Adress och kontaktuppgifter

Sydkraft Thermal Power AB (Uniper)
Verksamhetsplats: Kraftverksvägen 165, 246 57 Barsebäck
Tel: +46 72 501 62 45
E-post

Hanterade ämnen

  • Eldningsolja 1

Vad kan hända

Eldningsolja 1 är miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer. Eldningsolja 1 är även klassificerat som brandfarlig vätska. För människor är eldningsolja hälsoskadligt vid förtäring eller kraftig inandning, och irriterande vid kontakt med hud.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du utomhuslarmet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV, där du får mer information

Läs mer om VMA här

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. 

Information om Länsstyrelsens Sevesotillsyn och senaste tillsynsbesök