Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akzo Nobel AB

På anläggningen i Burlövs kommun tillverkas färg och bindemedel för färgtillverkning. Verksamheten ingår i AkzoNobel-koncernen som tillverkar färg och specialkemikalier. Akzo Nobel AB omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Vid tillverkning av färg blandas olika råvaror varav en del är brand- eller miljöfarliga. Bindemedel tillverkas genom en kemisk reaktion (polymerisation) som även denna innebär hantering av brand och miljöfarliga råvaror. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank och silos men det förekommer även lösa behållare såsom IBC, fat och dunkar.

Adress och kontaktuppgifter

Staffanstorpsvägen 50, 262 61 Arlöv
Telefon: 040-35 50 00

Hanterade ämnen

Verksamheten hanterar brandfarliga varor och miljöfarliga ämnen såsom lacknafta, alkoholer, lösningsmedel, nitrocellulosa och biocider.

Vad kan hända?

Om en brand skulle uppstå på fabriken kan denna få ett snabbt förlopp på anläggningen och kraftiga brandgaser kan bildas som sprids på och utanför anläggningen. Inom fabriksområdet kan höga halter av farliga brandgaser bildas. Om ett större utsläpp av miljöfarliga kemikalier når Sege å kommer djurlivet skadas.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt:s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Räddningstjänsten Syd ansvarar för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Mer information om verksamheten och senaste tillsyn kan får av räddningstjänsten, kontaktuppgifter via www.rsyd.se eller Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö.

Kontakt till kommunen

Anläggningen är placerad i Burlövs kommun. Kontaktuppgifter till kommunen finns på www.burlov.se eller Burlövs kommun, Kärleksgatan 6, 232 34 Burlöv.