Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

UnivarSolutions AB

UnivarSolutions AB hanterar och lagrar flytande kemiska produkter i Malmö oljehamn. De mängder som hanteras är i sådan omfattning att UnivarSolutions AB omfattas av den högre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Produkterna transporteras in till anläggningen via tankbåt, järnvägsvagn och lastbil. Där lagras de, tappas i emballage samt i vissa fall blandas innan de levereras ut till kund. Leverans sker endast via lastbilstransporter.

Adress och kontaktuppgifter

Petroleumgatan 1, 211 24 Malmö
Telefon: 040 – 35 28 00 (växel)

Hanterade ämnen

Alkoholer

Brandfarliga

Ketoner

Giftiga, hälsoskadliga, brandfarliga

Glykoletrar

Brandfarliga

Acetater

Giftiga, hälsoskadliga, brandfarliga

Aromater

Giftiga, hälsoskadliga, brandfarliga, miljöfarliga

Alifater

Giftiga, hälsoskadliga, brandfarliga


Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats. De största riskerna kan härledas till om det skulle uppstå ett läckage av de kemiska produkterna.

Ett läckage av brandfarliga kemiska produkter riskerar att antändas vilket leder till brand och/eller explosion. Detta kan innebära skador på personal och anläggning. Röken kan också ge upphov till besvär för andra människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får. Metod för att hantera en sådan händelse beror på typ av ämne samt var den inträffat. Möjliga åtgärder är kylning, släckning, avbrinning samt efterföljande sanering.

Ett läckage eller spill av kemiska produkter kan förorena luft, mark och/eller vatten. Metod för att hantera ett sådant utsläpp beror på typ av ämne, utsläppets storlek samt var det uppstått. Möjliga åtgärder är invallning, inlänsning, uppumpning, utspädning, neutralisation samt efterföljande sanering.

Univar AB är skyldiga att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst. 

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.