Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

European Spallation Source ERIC (ESS)

European Spallation Source ERIC (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning under byggnation, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

ESS kommer från 2023 att användas för forskning inom områden som material, energi, hälsa och miljö. I spallationsprocessen accelereras en protonstråle mot ett mål, ur vilket de neutroner som ska användas för forskning frigörs. Då anläggningen stegvis tas i drift, efter tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, kommer joniserande strålning att genereras. För närvarande är endast delar av acceleratorns system installerade. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att klassa ESS som farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Adress och kontaktuppgifter

European Spallation Source ERIC (ESS)

Odarslövsvägen 113

Box 176

221 00 LUND

046-8883000

Webbplats: http://www.ess.eu/

Hanterade ämnen/risker

Vätgas 

Helium

Kvävgas

Joniserande strålning

Vad kan hända?

Vätgas, som är brandfarlig, används i små mängder i jonkällan. Flytande helium används i kryoanläggningen med tillhörande kryomoduler som kommer att installeras i acceleratorn.  Kvävgas används i mellankretsar till samma kryoanläggning. Utsläpp av helium och kväve i stängda utrymmen kan medföra kvävningsrisk på grund av snabb syresänkning i rummet. Läckage av flytande helium kan medföra köldskada vid direkt beröring. Vid en olycka på ESS som involverar joniserande strålning uppfylls kriterierna för en radiologisk nödsituation enligt Strålskyddslag (2018:396).

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att en sådan olycka för närvarande endast i mindre utsträckning kan påverka personer som befinner sig inuti berörda ESS-byggnader.

Verksamheten har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att minimera sannolikheten för och konsekvenserna av en olycka. 

Varning

Automatiskt utrymningslarm finns i berörda byggnader.