Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra värdefrågor

Om vår värdegrund, om att vara en räddningstjänst för alla och om vår sociala dimension.

Vår värdegrund

Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet, såväl internt som i mötet med alla vi är till för och samarbetar med. Ytterst handlar den om relationer mellan människor – hur vi behandlar och möter varandra. Vi brukar säga att värdegrunden är vår kompass i vardagen.

Värdegrunden bygger på dessa fem värdeord:

 • RESPEKT
  Vi tror på allas lika värde och ska visa respekt för varandra och dem vi möter.
 • PROFESSIONALITET  
  Vi ska uppfattas som professionella och ödmjuka i våra interna och externa relationer.
 • LÄRANDE
  Vi ska vara en lärande organisation för att nå goda resultat. Därför är det viktigt att medarbetare och organisation ständigt utvecklas.
 • MERVÄRDE
  Vi ska ge dem vi möter service och bemötande av hög kvalitet, utöver det som förväntas av oss.  
 • MOD
  Varje medarbetare ska känna ansvar och engagemang för uppdraget och helheten i organisationen.

Läs vår värdegrund

En räddningstjänst för alla

Vi vill vara en räddningstjänst för alla!

Räddningstjänsten möter nya utmaningar i takt med att samhället förändras och utvecklas. Med en självklar och integrerad mångfald och jämställdhet blir vi bättre på att skapa de goda möten som är en förutsättning för att förebygga olyckor och genomföra insatser på ett effektivt sätt. 

Om vi ska klara detta måste vi bland annat öka andelen kvinnor och medarbetare med annan etnicitet. Vi ska också ha en inkluderande kultur där ”Aktiv nolltolerans” råder vad avser trakasserier och kränkningar.

Att spegla samhället och vara en attraktiv arbetsplats för alla är en del av detta. Alla ska ha samma möjligheter till inflytande, påverkan och utveckling hos oss.

Vår sociala dimension

Under åren som gått har vi ställts inför nya utmaningar och nya risker. Vårt arbete har breddats till att omfatta mer förebyggande och uppsökande verksamhet. För att kunna leverera service till alla i framtiden, i trygga och säkra miljöer, kompletterar och förstärker vi därför vårt förebyggande och skadeavhjälpande arbete med en social dimension.  

Vi vill arbeta nära och tillsammans med människorna vi är till för, och vi vill att samhället känner samhörighet med oss. Yttersta syftet är alltid att minska antalet och konsekvenserna av bränder och andra olyckor i vår strävan att nå det olycksfria samhället. 

Några exempel är riktat arbete med olika mål- och behovsgrupper, RISK (Räddningstjänsten i samarbete med kidsen) och MBU (Människan bakom uniformen), närbrandmän på skolor, hembesök och hemmaträffar för brandskydd i hemmet.

Vi arbetar också på att utöka våra nätverk och samarbetet med andra organisationer för en bättre spridning av information och kunskap i syfte att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. Hit hör såväl andra organisationer inom vårt professionella nätverk som frivilliga krafter i samhället, våra medlemskommuner, myndigheter, institutioner, föreningar och intresseorganisationer.

Vi vill också engagera fler frivilliga och aktörer som redan rör sig ute i samhället. Om fler utbildas kan fler göra nytta både när det gäller att förebygga och hantera olyckor. Olyckor kan förhindras om olika yrkesgrupper arbetar tätt tillsammans.