Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - HP_toppbild_870.jpg

Handlingsprogram

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta ett handlingsprogram för förebyggande av brand och andra olyckor, samt för kommunal räddningstjänst. Räddningstjänsten Syds handlingsprogram beslutas av direktionen. Nuvarande handlingsprogram gäller från 1 januari 2022.

Handlingsprogrammet är vårt övergripande styrdokument som ligger till grund för hela verksamheten. I handlingsprogrammet beskrivs  mål för verksamheten och vilka risker som kan leda till en räddningsinsats.

Vidare beskrivs den förmåga som räddningstjänsten har och avser att utveckla, för att kunna förebygga och hantera olyckor inom det aktuella området, och för att möta både lagens krav och förbundsdirektionens ambitioner.

Förmågeutveckling sker utifrån identifierade risker och förväntad riskutveckling. Utmaningar som ställer krav på utveckling av förbundets förmåga de kommande åren handlar bland annat om: 

  • Mer komplexa risker och riskobjekt
  • En allt snabbare teknikutveckling som både innebär möjligheter och skapar nya risker
  • En stadsutveckling som sker genom förtätning, nya byggkonstruktioner och förändrad infrastruktur som påverkar hur räddningsinsatser kan genomföras.   

Tillsammans gör vi skillnad

Vår vision ”Tillsammans för ett olycksfritt samhälle” är en långsiktig inriktning för att minska antalet olyckor och på ett effektivt sätt hantera de olyckor som sker.

Vår samverkan med andra aktörer i samhället är av stor vikt för att gemensamt kunna hantera storskaliga eller långdragna förlopp och använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.

Handlingsprogrammet handlar också om hur vi kan öka kunskapen om risker och vad  invånarna själva kan göra för att förhindra eller hantera en olycka.

Att Räddningstjänsten Syd är en räddningstjänst för alla ska vara vägledande i allt arbete, såväl inom organisationen som för dem vi finns till för.

Målområden

Tre målområden har formulerats för verksamheten. Dessa utgår från riskbild, lagens mål om ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor och effektiva räddningsinsatser, samt direktionens inriktning.

  • Antalet olyckor ska minska
  • Följderna av olyckor ska minska
  • Räddningstjänsten Syd ska genom sitt arbete verka för invånarnas ökade trygghet