Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - HP_2020_fram.jpg

Handlingsprogram

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta ett handlingsprogram. Räddningstjänsten Syds nya handlingsprogram beslutades av direktionen i augusti 2020. Som vårt övergripande styrdokument ligger det till grund för hela verksamheten.

Handlingsprogrammet beskriver målen för verksamheten och vilka risker som kan kräva räddningsinsatser. Vi går också igenom vår förmåga att genomföra räddningsinsatserna och berättar om hur vi planerat den olycksförebyggande verksamheten. 

Utifrån riskbilden identifieras också utmaningar som ställer krav på utveckling av vår förmåga de kommande åren. Det handlar bland annat om:

  • Mer komplexa risker och riskobjekt
  • En allt snabbare teknikutveckling som både innebär möjligheter och skapar nya risker
  • En stadsutveckling som sker genom förtätning, nya byggkonstruktioner och förändrad infrastruktur som påverkar hur räddningsinsatser kan genomföras.   

Tillsammans gör vi skillnad
Vår vision ”Tillsammans för ett olycksfritt samhälle” är en långsiktig inriktning för att minska antalet olyckor och på ett effektivt sätt hantera de olyckor som ändå sker.

Vår samverkan med andra aktörer i samhället är av stor vikt för att gemensamt kunna hantera storskaliga eller långdragna förlopp och använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.

Handlingsprogrammet handlar också om hur vi kan öka kunskapen om risker och vad den enskilde själv kan göra för att förhindra eller hantera en olycka.

Att Räddningstjänsten Syd är en räddningstjänst för alla ska vara vägledande i allt arbete, såväl inom organisationen som för dem vi finns till för.

Tre målområden har formulerats för verksamheten från 2020 och framåt. Dessa utgår från riskbild, lagens mål om ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor och effektiva räddningsinsatser, samt direktionens inriktning.

  • Antalet olyckor ska minska
  • Följderna av olyckor ska minska
  • Räddningstjänsten Syd ska genom sitt arbete verka för invånarnas ökade trygghet