Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Årsredovisningar och en kortfattad beskrivning av förbundets ekonomi.

Räddningstjänsten Syds ekonomiska verksamhet omsluter cirka 300 mnkr. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från medlemskommunerna. Övriga intäkter består av avgifter i samband med tillsyner, försäljning av utbildningar, automatisk brandlarmshantering, ersättningar i samband med vissa operativa insatser. 

Förbundets kostnadssida domineras av personalkostnader. Övrigas stora kostnadsposter är lokaler och fordon. Flerårsöversikt över några väsentliga ekonomiska förhållanden.

Femårsöversikt 2019-2023

Femårsöversikt 2019-2023.PNG