Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandman lutar sig mot axeln på en ung person

Räddningstjänsten Syd i samhället

Vi i Räddningstjänsten Syd arbetar på olika sätt för att skapa social trygghet. Det gör vi sedan flera år tillbaka, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället. Socialt ansvarstagande och samhällsengagemang är viktigt för att kunna göra skillnad.

Ytterst är syftet att minska antalet bränder och andra olyckor - och konsekvenserna av dessa. Några exempel på vårt engagemang är R.I.S.K (Räddningstjänsten i samarbete med kidsen), MBU (Människan bakom uniformen), projektet #ovtillsammans, närbrandmän på skolor, utbildningar för barn och unga samt hembesök och hemmaträffar för brandskydd i hemmet. Här nedan berättar vi kort om några pågående arbeten.

R.I.S.K

”Räddningstjänsten i samarbete med kidsen” är ett ettårigt program för högstadieungdomar som under en skoldag i veckan utbildas av oss på någon av våra stationer. Det startade som ett projekt 2010 med elever från skolor i Rosengård men bedrivs sedan 2013 som en del av vår ordinarie verksamhet och inkluderar elever från flera stadsdelar och kommuner. Genom olika aktiviteter får ungdomarna ökad kunskap om vårt uppdrag och hur de kan agera om en olycka inträffar. Dessutom skapas positiva upplevelser av kontakt, relationer och förtroende mellan oss och ungdomarna. Värdegrund, uppförande och tydliga normer löper också som en röd tråd genom alla träffar.

Människan bakom uniformen

Programmet MBU riktar sig till ungdomar och genomförs tillsammans med kommunen och uniformsbärande yrken. Målet med programmet är att skapa förståelse och samförstånd mellan ungdomar och uniformsbärande yrken. Räddningstjänsten Syd har sedan 2011 medverkat i MBU Eslöv, och totalt har sju kullar ungdomar mellan 14 och 18 år deltagit sedan starten 2011. Hösten 2018 var vi även med i MBU Burlöv. En gång i veckan under en 10-veckors period har deltagarna här fått prova på brandmännens, polisens, ambulansens, ordningsvakternas och fältgruppens olika jobb. Det kan tillexempel vara övningar med polishund, släcka bränder, öva på hjärt- och lungräddning och olika samarbetsövningar. MBU i Eslöv är nu avslutat, men från och med våren 2019 medverkar Räddningstjänsten Syd i MBU Lund.

Brandambassadör

Elever från Mosaikskolan i Malmö har genomgått ett utbildningsprogram hos Räddningstjänsten Syd, där de har lärt sig om brandskydd, brandsäkerhet och HLR. Som brandambassadörer ska de sprida den viktiga kunskapen vidare till sina klasskamrater och sin omgivning. 

Räddningstjänsten Syds första brandambassadörer examinerades i februari 2018, sen examinerades nya elever våren 2019. De är mellan 15 och 16 år och går i nionde klass. De flesta har varit i Sverige ett par månader. Eleverna har själva ansökt om att få delta i programmet. 

Mosaikskolan i Malmö är en skola för nyanlända elever i årskurs 7-9, där går eleverna under en tidsbegränsad period, innan de börjar på andra grundskolor och gymnasieskolor.

Utbildning i förskolan

Vi har en ny utbildning för barn i förskoleåldern. Instruktören använder fyra rikt illustrerade bilder och resonerar tillsammans med barnen  kring vem som arbetar på räddningstjänsten, vad räddningstjänsten gör och hur barnen ska agera om det börjar brinna. Barnen får även se vad som händer när man lägger på locket på en kastrull med ett brinnande värmeljus. Brinner ljuset när vi lyfter på locket igen?

I utbildningen går vi även igenom hur man ska göra när brandlarmet går och vi måste lämna lokalen. 

#Ovtillsammans – förebyggande arbete med högstadieelever på Oxievångsskolan

Under benämningen #ovtillsammans drogs ett nytt samarbete igång 2016 mellan oss, polisen, Oxievångsskolan, Malmö FF och stadsområdesförvaltning Söder i Malmö. Syftet är att främja relationerna mellan elever och deltagande organisationer och samtidigt förmedla budskap med fokus på etik, moral och gemenskap. Vi kan också vara goda samhällsförebilder så att eleverna når ökad förståelse och insikt i de olika verksamheterna.

Samarbetet innebär att elever som läser inriktning idrott och hälsa i årskurs 7 får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med de deltagande organisationerna. Räddningstjänsten Syd medverkar genom att vi leder teorilektioner i brand-, olyckskunskap och sjukvård, och vi jobbar med värdegrundsfrågor och ger insikt i vår verksamhet.


Step Up

I början av 2017 drog Stadsområde Väster igång ett projekt som är inspirerat av MBU. Step Up för samman ungdomar med representanter från olika blåljusyrken. Räddningstjänsten Syd, polisen, ambulansen, MKB, Stena Fastigheter, Rädda barnen och områdesguider deltar. Projektet riktar sig till ungdomar från Holma/Kroksbäck/Bellevue som är mellan 13- 17 år.


Work for you

Work for you är en fristående jobbförmedling som bland annat hjälper nyanlända ut på arbetsmarknaden. I programmet ingår samhällsorientering, och där erbjuder vi information om räddningstjänsten på olika språk. Nyanlända kommer att lära sig mer grundläggande brandskydd och om räddningstjänstens roll i samhället.
Under våren 2017 hade vi var sjätte vecka besök av arabisktalande grupper som fick information hos oss på sitt hemspråk. 

Hembesök

För att minska antalet bränder i bostäder och öka tryggheten i hemmen gör vi kostnadsfria hembesök. Det gör vi regelbundet sedan 2010 och nu är vi uppe i runt 75 000 besök. Hembesöken görs av brandmän och instruktörer som berättar hur man kan förebygga brand, hur man ska agera om det börjar brinna i bostaden eller om man ser rök i trapphuset.

Vi går bland annat igenom vilket brandskydd som är rekommenderat, och uppmärksammar om något är brandfarligt i bostaden. Hembesöken leder både till ökad kunskap och goda relationer, och vi kan uppmärksamma personer som har behov av ett stärkt individanpassat brandskydd. Hos dem genomför vi målgruppsanpassade hembesök.  

Läs mer om våra hembesök.


Hemmaträffar

Genom hemmaträffar kan vi samtala med boende om trygghet och säkerhet i en miljö där de känner sig trygga och bekväma, och träffarna ger oss också en bra möjlighet att skapa goda relationer. Hemmaträffarna görs tillsammans med polisen, stadsområde/kommun och då kan vi tillsammans prata om säkerhet och trygghet i ett större perspektiv.

Hemmaträffar kan också ordnas enbart om våra frågor, och vi har anpassat metoden för att kunna användas i andra målgrupper som vi vill träffa för att ha en fördjupad dialog om brandskydd, trygghet och säkerhet i hemmet. 

Läs mer om hemmaträffar.

Målad bild på olika olyckstyper som vi hanterar, till exempel brand, drunkning, trafikolycka