Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - År2023_omslagsbild.jpg

Årsredovisning 2023

21 mars, 2024, kl 14:05

I en sammanfattning av året beskrivs bland annat att ingen har omkommit i brand i vårt område trots flertalet större bränder, det särskilda arbete som genomförts för att anpassa brandskyddet för de mest riskutsatta samt det nya avtalet om arbetstid som har tecknats.

Årsredovisningen för 2023 fastställdes av direktionen vid sammanträdet den 15 mars. Tisdagen den 19 mars beslutades även revisionsberättelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Här finns en nerladdningsbar pdf-version av årsredovisningen för utskrift.

Årsredovisningen beskriver övergripande Räddningstjänsten Syds verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2023. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogrammet 2020 och framåt.

Kort från året som gått

Med en operativ förmåga dygnet runt på minst 70 personer hanteras inkomna händelser. Under 2023 larmades vi till drygt 5 500 insatser. Händelsetyper som ökade i antal var skolbränder, drunkningstillbud och suicid. Bränder ute i skog och mark minskade däremot under året som gick.

Flera större bränder inträffade under året, bland annat en skolbrand i Löddeköpinge, en brand i en byggvaruhandel och en brand i ett flerfamiljshus i Malmö, som resulterade i att hela huset behöver rivas. Flera personer har skadats i brand och det har inneburit stora egendomsskador, men ingen dödsbrand inträffade i Räddningstjänsten Syds område 2023.

Ett särskilt arbete har genomförts i samverkan med kommunerna för att anpassa brandskyddet för seniorer, som är en särskilt riskutsatt grupp. Flertalet informationstillfällen och utbildningar har hållits för undersköterskor och hemtjänstpersonal kring individanpassat brandskydd för att öka kunskapen om detta i kommunerna. Andra samverkansinsatser är ett stort arbete som rör förbättring av säkerheten kring rangeringen av gods på Malmös godsbangård.

Implementering av nya arbetssätt och rutiner för ledning av räddningsinsatser har genomförts under året och genom utbildning har befälen stärkts i sina roller. Det nya andningsskyddet och kommunikationssystemet för operativ personal är nu driftsatt i organisationen.

Mötet med drabbade i samband med insatser fokuserar på omsorg och professionalitet. Från det inkommande samtalet till räddningscentralen, under insatsens gång och efter avslutad insats ges stöd och råd till hjälpsökande. Uppföljande samtal och besök genomförs för att skapa trygghet när behovet finns.

Det nya avtalet om arbetstid som har tecknats av centrala parter har medfört stor påverkan på verksamheten och för medarbetarna. Stora ansträngningar har gjorts för att, utifrån de nya förutsättningarna, hitta hållbara lösningar. En ansökan om dispens har skickats in.