Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Åromslag870.jpg

En uthållig räddningstjänst i en osäker omvärld

24 mars, 2023, kl 10:24

Årsredovisning 2022 - I en sammanfattning av året beskrivs bland annat förbundets utökade bemanning, nytt andningsskydd för operativ personal samt anpassning till ett enhetligt ledningssystem av räddningsinsatser. Osäkerheten i vårt närområde har även satt fokus på en förbättrad kontinuitetshantering.

Årsredovisningen för 2022 fastställdes av direktionen vid sammanträdet den 17 mars. Måndagen den 20 mars beslutades även revisionsberättelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Här finns en nedladdningsbar pdf av årsredovisningen för utskrift.

Årsredovisningen beskriver övergripande Räddningstjänsten Syds verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2022. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogrammet 2020 och framåt.

Kort från året som gått

Under året hanterades drygt 5 500 insatser. Antalet bostadsbränder minskade med cirka 12 %, medan skolbränder och utebränder ökade. Bland utebränder, som ökade med 30 %, är det främst bränder i fordon som bidragit till ökningen.

Samverkan sker kontinuerligt med olika aktörer för att minska antalet olyckor. Till exempel  med medlemskommunerna, Polisen och Trafikverket gällande olycksdrabbade vägsträckor och korsningar. På flera platser har detta lett till sänkta hastigheter eller andra säkerhetshöjande åtgärder.

Flera satsningar har genomförts inom förmågeutveckling, såväl för metod och teknik som för ledning av räddningsinsatser.

Ett nytt andningsskydd har införts, nya kemdräkter för livräddning har införskaffats och en anpassning har skett till ett enhetligt ledningssystem för räddningsinsatser. Sammantaget har detta skapat bättre förutsättningar för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser.

Genom professionellt bemötande i samband med olyckor ger vi stöd och information till drabbade under och efter en händelse. Trygghetsskapande aktiviteter görs till exempel genom hembesök och aktiviteter på skolor och förskolor för att möta oro hos drabbade.

I november utökades den operativa bemanningen i Eslöv. Förstärkningen förbättrar räddningsinsatserna i kommunen, och innebär samtidigt att förbundet som helhet utökat sin slagstyrka och uthållighet.