Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Händer tillhörande äldre personer

Brandsäkerhet för seniorer

För att öka din trygghet vill vi ge dig information och råd om vad du bör tänka på och vad du kan göra själv. Vi vill också visa vilka hjälpmedel som finns om du behöver förbättra ditt brandskydd.

Risken att drabbas av eller omkomma i en brand ökar med stigande ålder eller i samband med någon funktionsvariationer. Det kan till exempel bero på svårigheter att upptäcka en brand i tid eller att kunna agera om det börjar brinna. Med rätt kunskap kan du hitta och åtgärda brandriskerna i ditt hem och på så sätt förhindra att olyckan inträffar.

Fyra viktiga punkter

 1. Med fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt. Det är viktigt att du kan uppfatta larmet.
 2. Med rätt utrustning kan du släcka en mindre brand själv. Det är viktigt att du vet hur utrustningen används.
 3. Om du inte kan släcka branden själv är det viktigt att du kan utrymma.
 4. Hitta och åtgärda brandriskerna. Detta är extra viktigt om du har svårt att utrymma. Det finns också hjälpmedel som kan sättas in i bostaden för att skydda dig.

Bli varnad i tid

 • Har du brandvarnare?
 • Har du möjlighet att själv eller med hjälp av någon regelbundet byta batteri och kontrollera att brandvarnarna fungerar?
 • Hör du om brandvarnarna larmar? (Både på dagen och när du sover)

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att minst en brandvarnare finns i bostaden, men hyresgästen ska se till att den fungerar.

Förutom den vanliga batteridrivna brandvarnaren finns det även:

Nätanslutna brandvarnare som drivs med el och därmed har högre driftsäkerhet. De har oftast också ett reservbatteri vid strömavbrott.

Seriekopplade brandvarnare där alla larmar samtidigt, även om det bara är en som löst ut. Därmed ökar hörbarheten vilket kan vara bra om du bor i ett större hus.

Har du nedsatt syn eller hörsel finns det även:

Brandvarnare kopplade till trygghetslarm som larmar larmcentralen. Brandvarnare kopplade till blixtljus eller vibrator som du lägger under kudden eller madrassen.

Larma och släck

 • Kan du nödnumret 112?
 • Har du brandfilt och handbrandsläckare?
 • Vet du hur du använder dessa?

Om olyckan är framme är det viktigt att ringa 112. De frågar var du ringer ifrån och vad som har hänt. En minneslapp vid telefonen med din adress och ditt telefonnummer kan underlätta vid en stressig situation.

Om det börjar brinna så försök att släcka branden själv, till exempel med en brandfilt eller en pulversläckare.

Brinner det på spisen kan du även kväva branden med ett lock.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Den kan till exempel användas för brinnande möbler, bränder i köket eller om det börjar brinna i någons kläder.

Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Räddningstjänsten Syd rekommenderar en brandfilt som är 120x180 cm.

Pulver är det mest effektiva släckmedlet och det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas med en svepande rörelse.

Räddningstjänsten Syd rekommenderar en pulversläckare på 6 kg med lägsta effektivitetsklass 43A233BC. Har du nedsatt styrka eller rörlighet kan en mindre brandsläckare vara ett alternativ.

Sätt dig i säkerhet

 • Kan du utrymma själv om det brinner?

Om det brinner och du inte kan släcka själv gäller det att kunna utrymma snabbt. På vägen ut är det viktigt att stänga innerdörrar och ytterdörren så att branden inte sprider sig. Om du inte kan ta dig ut själv är det extra viktigt att du hittar brandriskerna och åtgärdar dem för att förhindra att olyckan inträffar.

Rök i trapphuset

Om det istället skulle brinna i trapphuset och du möts av rök när du öppnar dörren, stanna kvar i bostaden och ring 112. Varje lägenhet är en egen brandcell där du är trygg tills hjälpen är framme. Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att skapa fria vägar.

Brandrisker i hemmet, åtgärder och hjälpmedel

Rökning är den vanligaste dödsbrandsorsaken. Om du röker är det viktigt att det finns säkra rutiner. Tänk på att inte röka i närheten av inredning som kan börja brinna. Rök aldrig i sängen. Använd stabila tändare och askfat som står stadigt. Blöt askan innan du
slänger den. Det finns särskilda brandförkläden för att förhindra brand i kläder.

Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig. Förvara inte papper, dukar eller andra brännbara föremål i närheten av spisen. Rengör köksfläkt och filter regelbundet.

Den vanligaste brandorsaken i hemmen är glömd kastrull på spisen. Har detta hänt eller varit på väg att hända kan timer eller spisvakt vara en lösning. En timer bryter strömmen efter en förbestämd tid. En spisvakt är en elektronisk utrustning som bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand. Det finns även spisvakter med automatiska släcksystem.

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Se till att de är rätt placerade och använd stadiga ljusstakar i obrännbart material. Ta bort ljusdekorationer av textil eller plast innan du tänder ljusen.

Många dödsbränder startar av att cigaretter eller levande ljus sätter eld på kläder, sängkläder eller stoppade möbler. Morgonrockar i fleece och nattlinnen i nylon är exempel på kläder som lätt börjar brinna. För att skydda mot brand i soffor eller sängar finns flamskyddade madrasser, madrassöverdrag, sängkläder, kuddar, täcken och filtar.

I de fall där det finns en tydlig brandrisk, till exempel vid sängrökning eller där det skett flera brandtillbud tidigare, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. Sprinklern släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast anslutning till elnätet och måste därför installeras av en behörig elektriker.

Eftersom sprinklern endast skyddar en begränsad del av bostaden installeras den där brandrisken är som störst.

Läs mer i vår broschyr om brandsäkerhet för dig som är senior.