Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vedträ brinner i öppen spis

Brandsäkerhet i eldstäder

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och som ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus. Det finns några viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:

  • Elda rätt enligt tillverkarens instruktioner för eldstaden
  • Elda med rätt bränsle och rätt mängd för just din eldstad
  • Använd torr ved för att motverka tjära i skorstenen
  • Elda max 3 kilo ved per timme för att förhindra överhettning
  • Ta hand om askan på ett säkert sätt
  • Sota regelbundet

Elda rätt

Det finns många olika typer av eldstäder och användningen kan se olika ut beroende på om det handlar om trivseleldning eller uppvärmning. Därför är det viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner för just din eldstad. Du kan också fråga din sotare om råd kring hur du eldar säkert.

Säkerställ att det inte finns några hinder, till exempel fågelbon, som kan täppa till i skorstenen innan du börjar elda. 

Håll alltid rent i närheten av eldstaden, eftersom en risk för brand är gnistor och värmeöverföring till brännbart i anslutning till eldstaden. Bränslet ska lagras på säkert avstånd. 

Det är viktigt med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen eftersom dålig ventilation kan leda till soteld. Soteld är när det blir så varmt att lågorna slår upp flera meter över huset. Detta kan få skorstenen att spricka. 

En fungerande brandvarnare är ett krav men vi rekommenderar även brandfilt och brandsläckare.

Elda med rätt bränsle

Använd endast det bränsle och den mängd som din eldstad är avsedd för.  Om du använder för mycket ved eller eldar för länge finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen.

Elda med torr lövved som torkat under minst ett år. Fuktig ved ger mindre värme och kan bilda beläggningar och tjära i skorstenen som kan leda till brand i skorstenen. 

Använd max 3 kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.

Elda inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt därefter eldstaden svalna under lika lång tidsom du eldat.

Det är absolut förbjudet att elda med exempelvis avfall, målat eller tryckimpregnerat trä, eller spånplattor.

Ta hand om askan

Aska svalnar mycket långsamt och kan innehålla glödrester i flera dygn. Aska som tas omhand på ett oförsiktigt sätt är inte sällan orsaken till bränder. Sot och aska ska förvaras i ett rymligt metallkärl med tättslutande lock. Använd aldrig plasthink!

Askan bör sedan stå så i ett par dagar innan den slängs. Det är också viktigt att inte underlaget som hinken står på är av brännbart material - bostadsbränder har inträffat efter att askhinkar ställts på bland annat träunderlag. 

Sotning, tillstånd och kontroller

En eldstad ska sotas och brandkontrolleras av kommunen med regelbundna intervaller. För installation av en ny eldstad eller skorsten, eller vid ändring av befintlig, krävs tillstånd och anmälan görs till din kommun.

Ta del av vad som gäller för din kommun innan du eldar.