Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillstånd för explosiv vara

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

Hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige utfärdas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Inom kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö söks tillstånd hos Räddningstjänsten Syd. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, destruktion, export, import och gränsöverskridande överföring (från EES-land) av explosiva varor samt viss hantering inom Försvarsmakten utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Så söker du tillstånd hos Räddningstjänsten Syd

Använd en blankett för att ansöka om tillstånd för hantering och överföring av explosiva varor. Blanketten finns i vänstermenyn under rubriken blanketter för ansökan och anmälan.

För att Räddningstjänsten Syd ska kunna pröva ansökan behöver den innehålla alla nödvändiga uppgifter och handlingar. När du fyller i blanketten är det därför viktigt att du noga läser igenom instruktionerna, fyller i alla uppgifter och bifogar alla handlingar som efterfrågas. Vi kommer inte påbörja prövningen förrän ansökan är fullständig.

Vi tar alltid ut en avgift för tillståndsprövningen. Observera att avgiften tas ut även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd.

Mer information om hur du söker tillstånd för försäljning för fyrverkerier hittar på vår sida  om fyrverkerier.

 

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Handläggningen av tillståndsansökningar tar oftast upp till tre månader. Tänk på att skicka in en fullständig ansökan från början så går handläggningen snabbare.

Handläggningen av tillståndsansökningar kan delas in i formell prövning, sakprövning och avgörande. Nedan ges en beskrivning av hur handläggningen går till.

tillståndsbild.png

  1. Formell prövning

När en ansökan om tillstånd kommer in till Räddningstjänsten Syd kontrollerar vi först att den är fullständig, det vill säga att alla nödvändiga uppgifter och handlingar finns med. Detta kallas för formell prövning.

Om det saknas uppgifter eller handlingar upprättar vi ett föreläggande om komplettering. Den sökande får då en viss tid på sig, vanligtvis tre veckor, att komplettera ansökan. När vi bedömer att ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis. Om kompletteringarna inte kommer in inom den utsatta tiden avvisar vi ansökan, vilket innebär att den inte tas upp till prövning.

  1. Sakprövning

När ansökan är fullständig inleder vi sakprövningen. Detta innebär att vi kontrollerar om den som söker tillstånd och den som är anmäld som föreståndare är lämplig och i övrigt har de förutsättningar som krävs för att hantera och överföra explosiva varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. I prövningen ingår bland annat att pröva att föreståndarna har tillräcklig kunskap om hantering av explosiva varor, att föreståndarna och den sökande bedöms lämpliga att hantera varorna och att det finns en tillfredsställande utredning om risker.

Ofta finns det frågor som behöver utredas under sakprövningen. Detta kan innebära att den sökande behöver komplettera ansökan med ytterligare handlingar och uppgifter, vilket oftast meddelas genom ett föreläggande om komplettering.

Vid behov gör vi ett platsbesök på verksamheten som en del av prövningen. Syftet med ett platsbesök är att få en bättre uppfattning om verksamheten samt att kontrollera tekniska och organisatoriska förutsättningar.

  1. Ärendet avgörs

Efter att ha prövat ansökan avgör vi ärendet genom att ge tillstånd eller genom att avslå ansökan. Ett tillstånd förenas ofta med ett antal villkor som behöver uppfyllas inom en bestämd tid. Vi följer upp villkoren genom tillsyn. Tillståndet begränsas till viss tid, dock maximalt tre år.

Handläggningstid

Räddningstjänsten Syd har tre månader på sig att meddela beslut i ett tillståndsärende efter det att en fullständig ansökan kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får vi förlänga handläggningstiden med högst tre månader.

Andra myndigheters tillstånd

  • När det gäller uppskjutning av fyrverkerierinom tättbebyggt område så krävs i de flesta fall ett tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos Polismyndigheten. Observera att du även kan behöva tillstånd för användning av fyrverkerier, det söks hos Räddningstjänsten Syd och beror på vilka mängder och typ av fyrverkeripjäser som du avser att använda vid uppskjutningen. Kontakta oss vid osäkerhet om din hantering kräver tillstånd av oss.
  • När det gäller tillstånd till sprängningsöks även detta hos Polismyndigheten.

Tillstånd för explosiv vara behövs bland annat INTE för dig som använder eller förvarar:

  • ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som omfattas av tillstånd till innehav av skjutvapen eller ammunition enligt vapenlagen (1996:67), eller
  •  högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att genom handladdning tillverka ammunition för eget bruk till ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller
  • högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).
  • Fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

För fullständiga undantag hänvisas till MSBFS 2019:1. Observera att explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 inte får förvaras i bostad.