Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Deltagare i tillståndspliktig verksamhet

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska från och med den 1 augusti 2021 anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer i verksamheten som avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor.

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

Observera att kravet på att anmäla deltagare endast gäller för verksamheter som hanterar explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B. Verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor av begärlighetsgrad C, exempelvis fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver endast anmäla föreståndare.

Mer information om de nya kraven finns på MSB:s webbplats

Vem räknas som deltagare?

Med deltagare avses personer som medverkar i den fysiska hanteringen av explosiva varor. Detta avser till exempel förpackning, förvaring, transport, användning och försäljning. Viss personal, så som städpersonal, administratörer eller väktare, behöver inte nödvändigtvis betraktas som deltagare. Detta gäller under förutsättning att personerna inte har tillgång till de explosiva varorna eller har genomgått en säkerhetsprövning av ett annat slag och bedömts vara tillförlitliga.

 

Anmälan av deltagare

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla namn och personnummer eller samordningsnummer för varje deltagare och föreståndare. Om svenskt person- eller samordningsnummer saknas, ska anmälan innehålla födelsedatum och bostadsadress. Använd en blankett för att anmäla deltagare som du hittar här.

Räddningstjänsten Syd tar ut en avgift för lämplighetsprövningen av föreståndare och deltagare. Avgiften tas ut oavsett om personerna godkänns eller inte. Här hittar du aktuella avgifter för tillsyn och tillstånd.

Det är varje verksamhets ansvar att välja ut vilka personer som ska anmälas. Tillståndsmyndigheternas ansvar är endast att administrera anmälningarna och pröva de anmälda personerna.

Om en person som är godkänd deltagare eller föreståndare byts ut eller om nya personer tillkommer så ska dessa snarast anmälas till Räddningstjänsten Syd för att bli lämplighetsprövade.

 

Hur görs lämplighetsprövningen?

Vid lämplighetsprövningen av personer som deltar i hantering av explosiva varor inhämtar vi yttrande från Polismyndigheten. Polisen yttrar sig om personerna är lämpliga för att delta i verksamheten. Baserat på Polisens yttrande beslutar vi sedan om att godkänna eller avslå varje enskild person.