Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Explosiv vara

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Ansökan om tillstånd

Inom kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är Räddningstjänsten Syd tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering och överföring av explosiva varor. Blanketten för att ansöka om tillstånd för hantering och överföring av explosiva varor hittar du i vänstermenyn under rubriken Blanketter för ansökan och anmälan.

Mer information om tillstånd finns på sidan Tillstånd för explosiv vara.

Sök nytt tillstånd i god tid

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden endast om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid för att undvika risken att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd. 

Viktig information - nya regler från 1 augusti 2021

Från den 1 augusti 2021 gäller ändringar i både lagen (LBE) och förordningen (FBE) om brandfarliga och explosiva varor. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten. 

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

På följande sidor finns information om föreståndare, deltagare och fysiska personer som har betydande inflytande, samt hur dessa ska anmälas till Räddningstjänsten Syd:

Krav vid hantering och överföring av explosiva varor

Hantering och överföring av explosiva varor omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den som hanterar explosiva varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering. 

I lagstiftningen finns ett antal grundläggande krav på den som hanterar explosiva varor. Det finns bland annat krav på aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, byggnader, anläggningar, anordningar, förvaring och förpackning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bemyndigande att utfärda föreskrifter med stöd av lagen. Föreskrifterna ställer specifika krav på olika typer av hantering av explosiva varor. Till föreskrifterna finns ofta allmänna råd som visar möjliga sätt att uppfylla föreskriftskrav. Allmänna råd är inte bindande, vilket innebär att föreskriftskrav kan uppfyllas på andra sätt.  Allmänna råd är dock nivåsättande, vilket innebär att alternativa lösningar måste uppfylla minst samma skyddsnivå som det allmänna rådet.

Mer information om kraven vid hantering av explosiva varor finns i handboken "Hantering av explosiva varor: Handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1" som finns tillgänglig på MSBs webbplats

För ytterligare information hänvisas till MSB.