Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreståndare

Den som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga varor ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten. De utsedda föreståndarna ska anmälas till Räddningstjänsten Syd.

Till anmälan av föreståndare

Kravet på föreståndare finns i 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Informationsblad om rollen som föreståndare finns tillgängliga på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats

Vad är föreståndarens uppgift?

Föreståndarens uppgift är att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker i enlighet med lagen och de föreskrifter som finns i anslutning till lagen. Föreståndaren har en grundläggande roll i att kontrollera och följa upp verksamhetens hantering av brandfarliga varor samt att samordna det förebyggande arbetet.

All personal som hanterar brandfarliga varor ska ha den kompetens som behövs för att hanteringen ska kunna ske på ett säkert sätt. Det ingår vanligtvis i föreståndarens uppgifter att se till att personalen får den utbildning och fortbildning de behöver för detta. Föreståndaren kan till exempel sammanställa utbildningsplaner samt själv utbilda personalen i säker hantering av brandfarliga varor.

Föreståndaren ansvarar oftast för att ta fram och följa upp nödvändig dokumentation. Exempel på sådan dokumentation är drift- och underhållsinstruktioner, explosionsskyddsdokumentation, kontroll- och besiktningsdokument samt utredning om risker.  

Vem ska vara föreståndare?

Vem som är lämplig att utse till föreståndare beror på vilken typ av verksamhet det är. Oftast är det lämpligt att utse en person som själv arbetar på anläggningen och är väl insatt i verksamheten. För att föreståndaren ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs goda kunskaper om anläggningens uppbyggnad, funktion och drift.

Det är möjligt att utse flera personer till föreståndare. Föreståndarskapet kan till exempel delas upp för brandfarlig gas och brandfarlig vätska eller för olika anläggningsdelar. Det är då viktigt att gränsdragningen är tydlig, föreslagsvis genom att det i föreståndarnas instruktioner framgår vem som är föreståndare för vilken del. Det får heller inte finnas några glapp eller överlapp i föreståndarskapet om flera föreståndare är utsedda för olika delar av verksamheten. I de fall de olika hanteringarna kan påverka varandra är det särskilt viktigt med samordning mellan föreståndarna.

Det är viktigt att verksamheten drivs på ett säkert sätt även när föreståndaren är frånvarande under längre perioder. Beroende på vilka uppgifter föreståndaren har kan det därför krävas att tillståndshavaren utser en ställföreträdande föreståndare som tar över ansvaret vid behov. 

Vilken kompetens behöver föreståndaren ha?

Föreståndarens uppgift är att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker i enlighet med lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Föreståndaren behöver därför vara väl insatt i lagstiftningen och de föreskrifter som gäller för hanteringen. Vilken kompetens som behövs beror till stor del på hur omfattande och komplex hanteringen av brandfarliga varor är. Gemensamt för alla verksamheter är att föreståndaren behöver känna till de risker som finns med hanteringen samt vara väl insatt i anläggningens uppbyggnad, funktion och drift. Varje tillståndshavare behöver bedöma vilka kunskaper som föreståndaren behöver ha inom den egna verksamheten.

Föreståndarens förordnande

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren tillräckliga befogenheter och förutsättningar så att föreståndaren kan fullgöra sitt uppdrag. För att både tillståndshavaren och föreståndaren ska vara överens om vad detta innebär behövs vanligtvis ett skriftligt förordnande som anger föreståndarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Förordnandet ska undertecknas av både tillståndshavaren och föreståndaren och kan till exempel innehålla följande:

  • Arbetsuppgifter, med gränsdragning mot eventuella andra föreståndares arbetsuppgifter
  • Befogenheter
  • Instruktioner för rapportering till ledningen
  • Under vilka förutsättningar som föreståndarskapet går över till annan föreståndare, där sådan finns.